Kde naleznou školy podrobnější informace a potřebnou metodickou pomoc?

Podrobnosti ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou uvedeny v příslušných prováděcích předpisech, především vyhláškách, směrnicích, sděleních a metodických pokynech MŠMT, případně sekce pro pedagogicko-psychologické poradenství, prevenci a institucionální výchovu NÚV.

Poradenskou a metodickou pomoc školám, žákům a jejich rodičům poskytují regionální speciálně pedagogická centra a školní poradenská pracoviště prokliknutí na kolonku „poradenství“.

Přínosná pro učitele a vedení běžných škol při integraci žáků se zdravotním postižením může být spolupráce se speciální nebo jinou střední školou, která má se vzděláváním a integrací těchto žáků dlouholeté zkušenosti.
• Metodické materiály včetně příruček k výše uvedeným oblastem naleznete rovněž na http://www.ferovaskola.cz.
• Cenným zdrojem informací z oblasti kariérového poradenství je systém http://www.infoabsolvent.cz.

Pro střední odborné školy byla v rámci již ukončeného projektu Kurikulum S vytvořena metodická příručka Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách. Obsahuje texty, které mohou pomoci při zapracováním problematiky vzdělávání žáků se SVP při tvorbě ŠVP. Autory publikace jsou odborní pracovníci Národního ústavu pro vzdělávání a učitelé středních odborných škol, kteří tu zveřejnili své zkušenosti. http://www.nuov.cz/uploads/KURIKULUM/Vzdelavani_zaku_se_zdravotnim_postizenim_ve_strednich_skolach.pdf