Otázky a odpovědi

ŽÁCI–CIZINCI

Podle § 20 školského zákona je krajský úřad ve spolupráci se zřizovatelem povinen zajistit bezplatnou přípravu žáků cizinců k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků. Nárok či právo na podporu při vzdělávání v češtině jako druhém cizím jazyce tedy může vzniknout žákům cizincům podle § 16 školského zákona a současně podle § 20 školského zákona, přičemž organizační a finanční zajištění této podpory se podle obou uvedených § liší (podpora z § 20 není nároková, hradí se většinou z rozvojových programů a její zajištění je tudíž většinou velmi problematické). Pro zajištění podpory vzdělávání češtiny jako druhého cizího jazyka u žáků cizinců tedy má být zvolen § 16, nebo § 20, nebo jejich kombinace? (a jaká?)?

Pro zajištění podpory výuky češtiny pro cizince může škola postupovat podle §20 i §16 zároveň. Nejprve je vhodné se pokusit podle §20 zajistit bezplatnou přípravu k začlenění žáků cizinců do základního vzdělávání. Pokud je podpora podle §20 nerealizovatelná nebo nedostatečná, škola může využít §16 školského zákona. První stupeň podpůrných opatření – Plán pedagogické podpory (PLPP) škola realizuje sama, vyšší stupně podpory záleží na vyšetření konkrétního žáka ve Školském poradenském zařízení (ŠPZ) a následném doporučení. ŠPZ může mimo jiné doporučit pedagogickou intervenci k posílení výuky češtiny nebo asistenta pedagoga.     

Jazyková příprava z § 20 je realizována většinou v odpoledních hodinách a tito žáci jsou tedy v běžné výuce bez dostatečné podpory. A to i přesto, že výuce například vůbec nerozumí. Jaká doporučení pro podporu v běžné výuce by měly školy od ŠPZ dostat (s ohledem na možnost změny obsahů a výstupů vzdělávání, hodnocení žáků, možnost využití AP, apod.)? A kdy? Nemělo by to být okamžitě po přijetí žáka do školy, tedy paralelně s podporou z § 20?

Konkrétní doporučení jsou plně v kompetenci Školského poradenského zařízení (ŠPZ) a vychází z výsledků vyšetření a potřeb konkrétního žáka. V ideálním případě by ŚPZ mělo se školou komunikovat a společně se domluvit na realizovatelnosti jednotlivých podpůrných opatřeních.  Předtím než dojde k vyšetření v ŠPZ, škola může neprodleně po nástupu žáka do školy sama vypracovat Plán pedagogické podpory (PLPP) a v něm upravit například metody výuky, organizaci výuky, hodnocení žáka a využití pomůcek.    

Pokud ředitel školy postupuje při zajištění jazykové přípravy u žáků s odlišným mateřským jazykem podle § 20 školského zákona, jakým způsobem zajistí financování této přípravy v období od nástupu žáka do vzdělávání do přiznání dotace z rozvojového programu MŠMT? Pokud žák přijde v období, kdy není možné žádat o RP, může být jazyková příprava zajištěna z § 16?

Podpůrné opatření spočívající v posílení výuky českého jazyka jako cizího jazyka je školou poskytováno žákovi s odlišným mateřským jazykem bezprostředně po vystavení doporučení ŠPZ.  Tento postup je realizován bez souvislosti s přiznáním dotace z rozvojového programu MŠMT. Škola může pro podporu výuky českého jazyka využít §20 a §16 zároveň a v praxi se tak často děje.  

V naší mateřské škole máme dva chlapce sourozence, jeden je čtyřletý, druhý chlapec tříletý, nastoupil minulý týden v prosinci, jelikož mu jsou teprve tři roky. Chlapci neumí česky. Starší chlapec odpovídá pouze jedním slovem a to v infinitivu, skloňování  slov nezvládá. Máme též předškoláka a ten vůbec v předškolním věku neskloňuje slova ani neumí zopakovat větu po učitelce. Prosím o sdělení, zda i na tyto děti je možné získat asistentku nebo se mám spíše obrátit na nějaké kurzy pro cizince nebo určité organizace pro cizince.

Doporučujeme oslovit Školské poradenské zařízení (ŠPZ). Na děti, žáky - cizince a děti s odlišným mateřským jazykem se vztahuje §16 školského zákona. Mohou jim být přiznána podpůrná opatření z důvodu odlišných životních a kulturních podmínek. Vše však záleží na vyšetření a doporučení ŠPZ. Aby škola získala asistentku, muselo by ŠPZ doporučit 3. stupeň podpůrných opatření. Z praxe víme, že se tak často děje. Více na: http://archiv-nuv.npi.cz/t/cizinci-legislativa a http://archiv-nuv.npi.cz/t/podpurna-opatreni

Dobrý den, mám dotaz ohledně chlapce – cizince, 5. třída. Budu mu doporučovat češtinu navíc (v doporučení je 3 hodiny týdně) a pedagogickou intervenci, jelikož neprospívá v některých předmětech. Ve škole mi sdělili, že jako malotřídka nemají moc možností a češtinu navíc tedy budou moci zařadit 2 hodiny po vyučování a 1 v rámci disponibilních hodin. Pedagogickou intervenci by museli také před nebo po vyučování. Bude takto překročen maximální počet výukových hodin pro 5. třídu? Nebo se operuje s pojmy povinných a nepovinných hodin ve smyslu - řadí se pedag. intervence a čeština navíc mezi uváděný maximální počet povinných vyučovacích hodin za týden?

Posílení výuky češtiny a pedagogická intervence se poskytují podle vyhlášky 27/2016 Sb. Přílohy č. 1 v rámci nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin na ŽŠ.


dotazy k tématu na webu MŠMT

dotazy zpracované na webu NIDV (přijímání, hodnocení, učebnice, DVPP, financování)