Pokusné ověřování vzdělávání v Německé škole v Praze s. r. o. – zahraniční škole a gymnázia a The English College in Prague

V rámci úkolu je sledována organizace, průběh a ukončování vzdělávání v Německé škole v Praze, s. r. o. – zahraniční škole a gymnáziu – a ukončování studia podle programu IB v The English College in Prague.

Pokusné ověřování Německé školy v letech 2011 - 2013 má za cíl ověřit, zda je průběh, organizace a ukončování vzdělávání v souladu s vyhlášením pokusného ověřování a závěrečnou zprávou z ověřování této školy za období 2001 – 2010. V roce 2013 se zaměří zejména na porovnání organizace školního roku této školy s českými předpisy, výsledky ukončování vzdělávání maturitní zkouškou podle českých a německých předpisů a na porovnání vybraných složek ŠVP pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia s RVP G (po dohodě s O23 MŠMT a Německou školou).

Výstupem bude průběžná zpráva o výsledcích monitoringu pokusného ověřování na daném gymnáziu za léta 2011 - 13, která bude předložena pro informaci gramiální poradě náměstka skupiny 2 MŠMT. Pokusné ověřování bude ukončeno v roce 2018.

Komplexní vyhodnocení pokusného ověřování organizace, průběhu a ukončování vzdělávání v Německé škole v Praze za roky 2001-10


Ověřování ukončování studia na The English College in Prague podle programu IB pokračovalo v roce 2012 ověřením nabídky maturitních předmětů, průběhu a výsledků maturit v programu IB. Zjišťovalo se také zjišťovat, na jaké školy odchází absolventi ECP.

Cílem pokusného ověřování je vyhodnocení ukončování studia maturitní zkouškou podle programu IB a porovnání struktury maturity IB s maturitní zkouškou konanou podle platných českých školských právních předpisů.

Výstupem byla průběžná zpráva o vyhodnocení maturity IB za období 2011 –12 pro gremiální poradu náměstka skupiny 2 MŠMT . Pokusné ověřování bude ukončeno v roce 2014, po té budou absolventi školy procházet maturitou z českého jazyka podle zákona 561/2004 ve znění dalších předpisů.

Informace o IB (v angličtině)

Katalogy požadavků ke státní maturitě

Průběžná zpráva - The English College in Prague 2012 - GP MŠMT