na čem pracujeme

Zde naleznete informace o výstupech úkolů NÚV týkajících se středního vzdělávání.

 

Výchova k podnikání v praxi

Národní ústav pro vzdělávání se při řešení svého úkolu „Rozvoj podnikatelských kompetencí žáků středních odborných škol a výchova k podnikání / podnikatelské činnosti“ spojil s privátním podnikatelským klubem Business for Breakfast. Ze spolupráce vzešla koncem loňského roku akce pro žáky středních odborných škol – Studentská obchodní snídaně.

 

Zveřejnění metodického doporučení pro výuku mezinárodního humanitárního práva

humanit.jpg Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) doporučuje ředitelům a ostatním pedagogům středních škol věnovat pozornost výuce mezinárodního humanitárního práva jako souboru závazků chránících lidské hodnoty a práva, a to především ve výuce společenskovědních předmětů.

 

Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti

Ve spolupráci se školami a s odborníky bylo připraveno 13 konkrétních metodických doporučení, která mohou učitelům pomoci při realizací finančního vzdělávání pomoci.

 

Nová závěrečná zkouška

K 31. 3. 2012 byl ukončen projekt MŠMT na podporu reformy závěrečných zkoušek v učebních oborech – Nová závěrečná zkouška .

 

Pokusné ověřování výuky podle pilotního Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia RVP DG a ŠVP

Úkol je řešen na základě vyhlášení pokusného ověřování, č. j.: 19242/2007-23 ze dne 26. 9. 2007.

 

Pokusné ověřování vzdělávání v Německé škole v Praze s. r. o. – zahraniční škole a gymnázia a The English College in Prague

V rámci úkolu je sledována organizace, průběh a ukončování vzdělávání v Německé škole v Praze, s. r. o. – zahraniční škole a gymnáziu – a ukončování studia podle programu IB v The English College in Prague.