Co to je certifikace?

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování (dále jen „PP RCH“) je posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Jde tedy o proces posouzení poskytovatele a programu podle kritérií stanovených schválenými Standardy a udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění. Proces certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů PP RCH probíhá v souladu s českými verzemi platných evropských norem pro posuzování, certifikace a audit.

Certifikační proces si klade za cíl především:

  • hospodárné financování služeb z veřejných prostředků,
  • zajištění a zvyšování kvality programů školské primární prevence rizikového chování,
  • zefektivnění sítě poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování,
  • začlenění programů školské PP RCH do širšího systému preventivního působení,
  • aby se certifikace stala nástrojem na zajištění standardní kvality poskytovaných programů prevence ve školách.

Jaké programy lze certifikovat?

1. Programy školské všeobecné primární prevence 2. Programy školské selektivní primární prevence 3. Programy školské indikované primární prevence

 

K čemu certifikace slouží?

Platná certifikace je dokladem o naplnění Standardů (poskytování kvalitních služeb). Získání certifikátu odborné způsobilosti je jednou z podmínek pro poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu (dotace), avšak nezakládá nárok na jejich přidělení.