Předměty speciálně pedagogické péče

Jak mám do ŠVP zařadit předmět speciální pedagogická péče - tj. do učebního plánu, do učebních osnov?

Předměty speciálně pedagogické péče,  v případě poskytování tohoto podpůrného opatření na základě doporučení školského poradenského zařízení konkrétnímu žákovi, budete do školního vzdělávacího programu zapracovávat až po zahájení jejich výuky.

 Metodický materiál MŠMT dostupný na  http://www.msmt.cz/file/37756/ uvádí, že pokud škola vyučuje různé předměty speciálně pedagogické péče pouze u jednotlivých žáků, uvede v části „Zabezpečení výuky žáků se SVP“ výčet předmětů speciálně pedagogické péče, jejichž výuku zabezpečuje. V případě, že škola chce poskytnout zákonným zástupcům žáků informace o pojetí předmětů speciálně pedagogické péče, je vhodné mimo výčtu v části „Zabezpečení výuky žáků se SVP“ uvést předměty také v učebním plánu a v učebních osnovách uvést alespoň charakteristiku předmětů speciálně pedagogické péče.

Pro zapracování předmětů speciálně pedagogické péče do ŠVP potřebujeme vědět:
1. Kolik hodin speciálně pedagogické péče bude poradna žákům doporučovat? Tento počet musíme zahrnout do učebního plánu.
2. Bude je doporučovat žákům 1. nebo 2. stupně nebo obou stupňů?
3. Jaké předměty to jsou a co bude náplní těchto předmětů?
4. Kdo bude předměty speciálně pedagogické péče na ZŠ učit, jakou k tomu musí mít kvalifikaci? Kde ji do září získá?
5. Počítá se s tím, že všichni žáci 1. stupně se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří to budou mít doporučeno poradnou, se sejdou a kolektivně se budou učit předměty speciálně pedagogické péče? Jak se mohou učit kolektivně, když každý má jiné potřeby?
6. Ostatní žáci se v té době budou učit předměty podporující jejich nadání. Které by to mohly být (dílny čtení?)?

1. Počet hodin speciálně pedagogické péče (PSPP), které může školské poradenské zařízení (ŠPZ) v rámci podpůrných opatření určit konkrétnímu žákovi je dané Přílohou 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. Liší se podle jednotlivých stupňů podpory. Školy tyto PSPP zapracovávají do školních vzdělávacích programů (ŠVP) až v případě realizace výuky u konkrétních žáků. Postačující je zapracování PSPP v rámci Charakteristiky ŠVP.

2. PSPP podle zmíněné Přílohy č. 1 Vyhlášky č. 27/2016 Sb. ŠPZ doporučuje všem žákům od podpůrného opatření druhého stupně.

3. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. stanovuje zaměření PSPP na konkrétní oblasti (např. nácvik sociální dovednosti, zraková stimulace, bazální stimulace). Tento výčet je otevřený a bude vycházet z doporučení ŠPZ.

4. Podle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. je předmět PSPP zajišťován pedagogickými pracovníky školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy školy nebo ŠPZ.

5. Zařazení PSPP se bude realizovat na základě doporučení ŠPZ. Výuka bude podle Přílohy 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. probíhat jako individuální nebo skupinová s maximálním počtem 4 žáci ve skupině. Organizace výuky PSPP je v kompetenci ředitele školy.

6.  Ostatní žáci, kteří nebudou mít doporučení ŠPZ k tvorbě IVP, se budou vzdělávat podle platného ŠVP.

Jak může být maximálně početná skupina žáků při výuce předmětů speciálně pedagogické péče, kolik hodin týdně/měsíčně musí být a kdy může výuka probíhat (např. ráno před vyučováním, po vyučování či jen v rámci výuky, aby nebyl navýšen celkový počet vyučovacích hodin)? Předem děkuji za odpověď.

Obecně je přehled podpůrných opatření včetně zajištění předmětů speciálně pedagogické péče (PSPP) obsažen v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Vyhláška stanovuje pro jednotlivé stupně podpůrných opatření konkrétní počty hodin PSPP za týden (např. pro podpůrná opatření druhého stupně 1 hodina, třetího stupně 3 hodiny, čtvrtého stupně 4 hodiny). Určuje, že při zajištění PSPP je možno využít individuální nebo skupinové práce, že reedukační skupiny zahrnují max. 4 žáky.

Zajištění PSPP u konkrétních žáků je ale vždy podmíněno doporučením školského poradenského zařízení. Toto doporučení bude obsahovat kromě údaje o zařazení PSPP, počet hodin výuky PSPP a kód NFN (normované finanční náročnosti), který ředitel školy uvede do školské matriky v rámci předávání individuálních dat ze školních matrik, aby mu mohly být přiznány finanční prostředky na realizaci výuky PSPP.

To jak bude výuka PSPP organizována, je zcela v kompetenci ředitele školy.  Odvíjí se to například od skutečnosti, zda bude poskytováno toto podpůrné opatření více žákům školy a to v podobné oblasti PSPP nebo bude poskytování PSPP dané oblasti jen jednotlivým žákům, od možností personálního zabezpečení výuky. Zajištění PSPP je možné jak nad rámec celkové povinné časové dotace (nesmí být překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání školským zákonem)  tak v rámci výuky, kdy je časová dotace k realizaci PSPP čerpána z disponibilní časové dotace RUP RVP.