Taneční a pohybová výchova podpořila kreativitu žáků

Na základních školách se žáci mohou učit i tanci. Jednotlivé školy mohou  Taneční a pohybovou výchovu  nepovinně zahrnout do svého školního kurikula. Snadno se dovědí, jak na to. Výzkumný ústav pedagogický totiž vzdělávací obsah tohoto oboru kompletně zpracoval. 

Taneční a pohybová výchova vychází z přirozeného pohybu člověka a prostřednictvím tance vytváří trvalé vztahy mezi myšlením, emocemi a fyzickou složkou osobnosti žáka a harmonizuje jeho fyzický vývoj. Rozvíjí tvořivost, citlivost, vnímavost a sociální inteligenci,“ říká Markéta Pastorová z Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP), kde působí v oblasti koncepce všeobecného vzdělávání. 

Důležitost koncepčního přístupu a systematičnosti při výuce taneční a pohybové výchovy prokázaly moderované on-line diskuze na Metodickém portálu www.rvp.cz i pracovní setkání uskutečněná za spolupráce VÚP a Konzervatoře Duncan centre v Praze. Diskuze probíhaly v průběhu roku 2009 a účastnili se jich učitelé ze všech typů škol i odborníci z pedagogické a umělecké branže. 

Některé školy již v různých podobách taneční a pohybovou výchovu realizují, anebo se o její začlenění do školních vzdělávacích programů snaží. K ucelené koncepci tohoto doplňujícího vzdělávacího oboru patří i vzniklý materiál metodické podpory. Ten mohou učitelé spolu s dalšími metodickými doporučeními, závěry z panelové diskuze anebo rozsáhlou databází informačních zdrojů nalézt rovněž na Metodickém portále.