Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2008

Úlovcová, H. - Vojtěch, J. - Trhlíková, J. - Kalousková, P. - Chamoutová, D. - Křížová, E. - Koucký, J. - Lepič, M. - Skácelová, P.; Praha: NÚOV 2009, 100 stran, ISBN 978-80-87063-21-7.

Tato souhrnná publikace vznikla v rámci systémového projektu Vzdělávání - Informace - Poradenství (VIP Kariéra), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přináší nejpodstatnější poznatky a výsledky výzkumných a analytických prací z r. 2008. Poskytuje informace o vývoji vzdělanostní a oborové struktury žáků, o názorech absolventů středních škol na volbu a kvalitu studia, o přechodu absolventů středních škol, maturitních oborů středních odborných učilišť a vyšších odborných škol a jejich uplatnění na trhu práce. Rovněž přináší souhrnný pohled na požadavky zaměstnavatelů ve vztahu k připravenosti absolventů škol a zajímavé informace o vývoji odvětvových, profesních a vzdělanostních struktur zaměstnanosti v ČR i ve srovnání se zeměmi EU. V závěru je také zařazen převodník oborů nové a staré soustavy. Publikace je určena výchovným poradcům a vedoucím pracovníkům škol, dále pracovníkům ministerstev – zejména MŠMT a MPSV, úřadům práce, orgánům krajů, zástupcům zaměstnavatelů a dalším sociálním partnerům pro informaci o těchto problémech, lze ji využít i při kariérovém poradenství ve školách, v informačních a poradenských střediscích úřadů práce i v  dalších poradenských systémech.

publikace ke stažení publikace ke stažení (4,08 MB)