Základní umělecké školy na prahu změn

Od 1. září 2010 mohly všechny základní umělecké školy tvořit své školní vzdělávací programy. Vodítkem jim přitom byl Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, který vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Základní umělecké vzdělávání zahrnuje 482 základních uměleckých škol, 42 soukromých a 3 církevní základní umělecké školy a také 1092 detašovaných pracovišť. Dohromady vzdělává 230 352 žáků v celé České republice. „Náš systém uměleckého vzdělávání je v Evropě ojedinělý a je na velmi vysoké úrovni,“ řekl Jindřich Kitzberger, ředitel odboru 22 MŠMT. Podle jeho názoru umožňuje umělecké vzdělávání vyhledávat talenty a zároveň slouží jako prevence před sociálně-patologickými jevy. „Z toho důvodu je naše pozornost významná.“

Realizační tým pracovníků Výzkumného ústavu pedagogického v Praze připravoval  reformu uměleckého vzdělávání od roku 2006. Podle Jiřího Stárka, který měl přípravu Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání ve VÚP na starosti, došlo k maximální liberalizaci vzdělávacího procesu, přičemž se posílila role učitele jako nositele změn ve škole.„Zásadní změny, které dokument přináší, se týkají především možnosti přizpůsobit podobu učebních plánů podle potřeb a skutečného zájmu žáků, rozmanitosti v nastavování vzdělávacích obsahů, otevřenosti v zavádění nových uměleckých disciplín jako například počítačové grafiky ve výtvarném oboru a v celkovém posílení autonomie jednotlivých škol,“ řekl Jiří Stárek. Zdůraznil, že změny na základních uměleckých školách umožnily zavedení nových vyučovácích metod, organizačních forem a výukových činností, například modulových výukových programů. „Hlavním posláním základního uměleckého vzdělávání bude rozvoj a směřování žáků ke klíčovým kompetencím,“ dodal.

Výzkumný ústav pedagogický připravil Manuál pro tvorbu školního vzdělávacího programu. Všechny aktivity byly realizovány v rámci projektu Pilot ZUŠ, který realizoval Výzkumný ústav pedagogický v Praze jako partner MŠMT. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.