Etiketa podání ruky: kdo první?

Pozdravy a oslovení

Jako první zdraví podřízený nadřízeného, společensky méně významná osoba osobu významnější, mladší osoba osobu starší, muž ženu.

Při setkání dvou osob na stejné společenské úrovni, stejně starých a stejného pohlaví, zdraví první vždy ten „pohotovější“.

Pokud si nejste jisti společenským postavením nebo věkem osoby, kterou jste potkali, pozdravte jako první. Pozdravit první není nespolečensky nepřijatelné, za to nepozdravit vůbec je velmi hrubé a neslušné.

U osob, kterým jsme nebyli představeni, používáme oslovení pane, paní, slečno. Po představení připojíme akademický titul, funkci nebo příjmení.

Jak na podání ruky?                             

Podání ruky je gesto, které je součástí běžného života zejména v situacích přivítání, loučení, jednání, gratulace a mnoho dalších. Ačkoliv se jedná o nejrozšířenější formu pozdravu na celém světě, lidé často chybují v její technice.

Při podání ruky se díváme protistraně do očí, tváříme se přívětivě a podáváme ruku pravou ve svislé poloze, až když jsme v dostatečné vzájemné blízkosti (ideální vzdálenost 60-70 cm). Ruka musí být čistá a nezpocená, pokud je tomu jinak, musíme se omluvit, že bohužel ke stavu své dlaně nemůžeme ruku nabídnout. Ruka se podává chycením celé dlaně, tím že do sebe zaklesnou oba palce. Stisk musí být přiměřený a jistý, ne příliš silný a ne příliš slabý, dotyčný musí vědět, že mu ruku podáváte, ale nesmí to být pro něj bolestivá vzpomínka. Celý stisk trvá 1-2 vteřiny a může být doprovázen mírným potřesením, které bývá při gratulaci intenzivnější a delší.

Ruka se nepodává v sedě (výjimkou jsou dámy a staří lidé), nepodává se přes stůl ani přes nějakého dalšího člověka. Rozhodně nepodáváme ruku někomu, kdo má ruce plné.

Kdy komu podat ruku jako první?

Společenské postavení               

  • Výše společensky postavená osoba podává ruku níže společensky postavené osobě. Šéf podává ruku podřízenému, hostitel podává ruku návštěvě (což je případ podání ruky při přivítání na veletržním stánku).

Věk                                                      

  • Ruku podává starší osoba osobě mladší (což je případ podání ruky při loučení na veletržním stánku).

Pohlaví                                               

  • Ruku podává žena muži.

Pokud není velký věkový rozdíl mezi osobami stejného pohlaví, je jedno, kdo komu podá ruku jako první. V dalších případech platí pravidla o přednosti.

Situace, které mohou nastat při podávání rukou na veletržním stánku

 

Zúčastnění jedinci

Kdo podá ruku první?

Osoba 1

Osoba 2

Při vítání

Při loučení

1

Obchodník/ice

Pracovník CEFIF

Obchodník/ice

Pracovník CEFIF

2

Obchodník/ice

Vyučující či jiná   starší osoba

Obchodník/ice

Vyučující

3

Obchodník/ice

Vrstevník

Vrstevnice

Obchodník/ice

Obchodník/ice či vrstevník, vrstevnice

Odůvodnění proč tomu tak je

Při vítání: hostitel podává ruku své návštěvě vždy první.

Při loučení:

Př. 1 – Pracovník CEFIF je starší a má vyšší společenské postavení.

Př. 2 – Vyučující je starší a má vyšší společenské postavení.

Př. 3 – V případě dvou (či více) jedinců stejného pohlaví, podá ruku ten pohotovější. Pokud se jedná o muže a ženu/y, podává ruku první žena.

ruka.jpg