O partnerství TTnet

logo_1.jpg TTnet ČR je partnerskou sítí vzdělavatelů učitelů odborných předmětů, praxe a výcviku, vzdělavatelů instruktorů v podnicích a vzdělavatelů lektorů dalšího odborného/profesního vzdělávání. Posláním TTnetu ČR je podpora (rozvoje) profesionality těch vzdělavatelů, kteří připravují učitele odborných předmětů, praxe a výcviku, instruktory a lektory pro pedagogickou/andragogickou práci. 

Proč TTnet vznikl?
TTnet ČR vznikl jako součást rodiny evropských národních sítí vzdělavatelů učitelů a lektorů působících v odborném vzdělávání a přípravě - Training of Trainers Networks. Koordinátorem této celoevropské iniciativy byl Cedefop - Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání. 

Evropská síť TTnet podporovaná Cedefop byla v polovině roku 2011 zrušena a aktivity této sítě, byly přeneseny na Thematic working group on VET trainers Evropské komise.

Hlavní cílové skupiny TTnetu ČR:

 • vysokoškolští učitelé připravující učitele odborných předmětů, výcviku a praxe, instruktory a lektory
 • pracovníci regionálních pedagogických pracovišť (například pedagogických center)
 • zkušení učitelé poskytující metodickou podporu svým kolegům učitelům
 • nestátní neziskové organizace vzdělávající učitele, instruktory a lektory
 • státní instituce poskytující vzdělávání učitelů, instruktorů a lektorů (NÚOV, Národní institut dalšího vzdělávání)
 • školitelé, kteří vzdělávají lektory pro sektor dalšího odborného/profesního vzdělávání (např. trenéry, kouče, facilitátory, supervizory)

Dalšími cílovými skupinami TTnetu ČR jsou další profesionálové, které spojuje zájem o rozvoj odborného vzdělávání, počátečního i dalšího: učitelé, instruktoři a lektoři, dále manažeři vzdělávání, výzkumní pracovníci, politici a úředníci, novináři. TTnet ČR je dále otevřen široké veřejnosti.

Cíle a témata TTnetu ČR

obecně: rostoucí kvalita odborného vzdělávání prostřednictvím podpory profesionality vzdělavatelů učitelů, instruktorů a lektorů,vytváření prostředí, které podporuje spolupráci partnerů v této oblasti - na úrovni národní, evropské i šířeji mezinárodní.


TTnet ČR si při svém vzniku vytýčil několik střednědobých cílů reagujících na současné problémy. Tyto cíle jsou formulovány v programovém dokumentu Národní rámec pro TTnet ČR (437,37 KB):

 • Připravit návrh systémového řešení vzdělávání učitelů odborných předmětů, výcviku a praxe, instruktorů a lektorů.
 • Formulovat profesní standard učitele odborných předmětů a profesní standard lektora. Vypracovat doporučení pro inovace kurikula.
 • Rozvíjet existující oborové a předmětové didaktiky; iniciovat vytváření dosud nezpracovaných oborových a předmětových didaktik.
 • Fundraisingová podpora projektům v rámci cílů TTnetu ČR.
 • Založení národního fóra podporujícícho výměnu informací, myšlenek a příkladů dobré praxe.
 • Zajištění široce dostupných informací a publikace dobré praxe z oblasti TTnetu.

konkrétně:

 • systémové řešení vzdělávání učitelů, lektorů, instruktorů, trenérů, řídících pracovníků působících v oblasti odborného / profesního vzdělávání
 • profesní standardy pro učitele, instruktory, lektory, trenéry
 • rozvoj oborových a předmětových didaktik v odborném vzdělávání ()
 • pořádání národních konferencí, workshopů a setkání sítě TTnet (konference, setkání a workshopy)
 • vydávání publikací a sborníků ze setkání (dokumenty ke stažení)

Organizační zajištění TTnetu ČR
TTnet ČR je koordinován Národním ústavem pro vzdělávání, školská poradenská zařízení a zařízení pro DVPP (NÚV). Vznik TTnetu byl odborně a finančně podpořen Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). V současné době je činnost TTnet ČR finančně podporována MŠMT.