Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání - 2013

Kuchař, Pavel – Vojtěch, Jiří – Kleňha, David. Praha: NÚV, 2014. 75 stran.

Studie zpracovaná v rámci projektu VIP Kariéra II – KP mapuje další studijní volbu absolventů středních škol v členění podle jednotlivých kategorií vzdělání (gymnázií, lyceí, maturitních oborů, maturitních oborů se začleněným odborným výcvikem i oborů nástaveb) a dále i v členění podle oborových skupin. Poskytuje komplexní pohled nejen na úspěšnost absolventů při přijetí do terciárního vzdělávání, ale i na směr jejich pokračování ve vzdělávání z pohledu vazeb získaného středního vzdělání a pokračujícího terciárního, rovněž v členění na skupiny oborů. Vedle toho poskytuje i přehled o počtech a podílech absolventů, kteří vstupují přímo na trh práce.

V závěru publikace je uvedena přílohová část se souborem tabulek a grafů, v nichž jsou podrobně a přehledně shrnuty údaje o počtech uchazečů o studium, počtech uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení, počtech přijatých a další, a to i z hlediska vývoje v posledních čtyřech letech.

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,96 MB)