předškolní vzdělávání

Eu.jpg Předškolní vzdělávání podporuje výchovné působení rodiny a doplňuje je o specifické podněty, rozvíjí je a obohacuje. Je etapou vzdělávání, v němž dítě získává především sociální zkušenosti, základní poznatky o životě kolem sebe a první podněty pro pokračující vzdělávání i celoživotní učení.

Institucionální předškolní vzdělávání není povinné. Pro děti obvykle od tří do šesti let (ve zdůvodněných případech i pro děti mladší) jej zabezpečují mateřské školy (veřejné, soukromé, firemní), popřípadě přípravné třídy základních škol. Dětem, které mají za rok nastoupit do základní školy, se docházka do mateřské školy nabízí přednostně. Mateřské školy mohou fungovat jako samostatná školská zařízení, ale také jako součást jiných školských zařízení.


Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy 

Mateřské školy v České republice v současné době poskytují předškolní vzdělávání zpravidla dětem od tří let. Institucionální výchovu a vzdělávání je však třeba zpřístupnit i dětem mladším, což některé mateřské školy dělají.

Dosud však nejsou stanovena závazná pravidla, která by vzdělávání těchto dětí jasně vymezovala. V první fázi řešení úkolu byly zpracovány analýzy dostupných odborných zdrojů, byla provedena komparace zahraniční praxe.

Z těchto šetření jasně vyplynulo, že zcela zásadní pro kvalitní vzdělávání dětí mladších tří let je optimální nastavení podmínek, vycházejících zejména z aktuálních potřeb dětí.

V dalším období se provádělo několik šetření přímo v mateřských školách. Prvním bylo dotazníkové šetření v náhodně vybraných školách ze všech regionů České republiky. Bylo osloveno 47 mateřských škol. Devět škol, kde vzdělávají děti mladší tří let, bylo následně navštíveno za účelem podrobnějšího zjištění podmínek pro vzdělávání dětí uvedeného věku. S ředitelkami byly vedeny řízené rozhovory. Z těchto šetření vyplynulo, že podmínky pro vzdělávání jsou důležité pro děti i pedagogický personál. Ředitelky i učitelky v mateřských školách jsou si vědomy potřeby zajištění odpovídajících podmínek, ale většinou jim finanční situace neumožňuje podmínky upravit.

Po šetření v praxi proběhlo další dotazníkové šetření, zaměřené na podmínky pro vzdělávání dětí mladších tří let v mateřských školách. Bylo osloveno 1500 náhodně vybraných mateřských škol ze všech regionů České republiky.

Šetření se zúčastnilo téměř 800 mateřských škol. Na základě všech zjištění byl připraven návrh vyhovujících podmínek pro integraci těchto dětí do běžných tříd nebo vytváření samostatných tříd. Samostatné třídy jsou pro tuto věkovou kategorii vhodnější, ale pro jednotřídní mateřské školy je nutné počítat s integrováním dětí. V závěrečné zprávě jsou uvedeny obě varianty včetně návrhu úpravy legislativních dokumentů, zejména vyhlášky č. 410/2004.


Gramotnosti v předškolním vzdělávání

V této sekci budeme umisťovat výstupy odborné popdpory zakládání a rozvoje gramotností u předškolních dětí. 

 

Pokusné ověřování provozu integrované lesní mateřské školy

Lesní mateřské školy či přírodní mateřské školy jsou zařízení, která představují určitou institucionální alternativu v péči o děti předškolního věku. Myšlenka těchto škol vznikla ve Skandinávii (Norsko, Švédsko, Dánsko), kde existují od r. 1950. Podobné „školky“ vznikají také v Německu.

 

Přípravné třídy

Jak zpracovat vzdělávací obsah ve školním vzdělávacím programu přípravného stupně základní školy speciální.

 

Zpracování řešitelského záměru a zahájení přípravných kroků pro změny RVP

V tomto úkolu probíhá přípravná fáze tvorby záměru monitoringu, revizí a rozvoje kurikula na daných stupních vzdělávání.