gramotnosti

Pojem gramotnost se uplatňuje zejména tam, kde je kladen důraz na praktické uplatnění znalostí, dovedností a postojů v různých, se životem propojených souvislostech.  Zvyšování dovedností v oblasti základních gramotností vytváří předpoklady k úspěšnému celoživotnímu učení i k tomu, aby žáci a mladí lidé zažívali úspěch ve škole i pracovním životě.


Na zvyšování dovedností učitelů mateřských a základních škol v rozvoji čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí a žáků je zaměřen projekt Podpora práce učitelů (PPUČ). Podpora učitelům, jako klíčovému předpokladu kvalitní výuky, bude poskytována jednak přímo ve školách zapojených do projektu a v nejširším měřítku bude sdílena prostřednictvím digitálních technologií se všemi zájemci. Významnou inovací, a jedním z cílů projektu, je prolnutí základních gramotností do všech oblastí vzdělávání. Učitelé budou podporováni v tom, aby do výuky jednotlivých vyučovacích předmětů začleňovali takové výukové situace, které umožní dětem a žákům dosahovat pokroku v základních gramotnostech.


Metodické příručky pro rozvoj předčtenářské, předmatematické a přírodovědné gramotnosti

Pro rozvoj základních gramotností v předškolním vzdělávání je třeba jasně definovat vzdělávací cíle, přistupovat k dětem s ohledem na jejich aktuální vývoj a rozvíjet klíčové kompetence systematickým a promyšleným vzděláváním. Pracovní skupina složená z akademiků a odborníků z praxe proto v roce 2014 sestavila minimetodiky určené učitelkám předškolních zařízení. Minimetodiky by jim měly usnadnit orientaci v problematice, pomoci jim při stanovování cílů a v neposlední řadě pomoci v navázání spolupráce s rodiči, pro které mohou být minimetodiky osvětovým materiálem.

Minimetodiky zpracované ve formátu skládacího letáku A4 byly distribuovány na všechna krajská pracoviště NIDV,  kde budou k dispozici všem mateřským školám a zároveň jsou v elektronické podobě zveřejněny na Metodickém portálu RVP.CZ.