Publikace a studie podle témat

Další publikace hledejte pomocí vyhledávače, v katalogu knihovny nebo na stránkách jednotlivých projektů.

Všeobecné vzdělávání 

Zde najdete nabídku publikací z těchto tematických oblastí: kurikulum, kvalita a hodnocení ve vzdělávání, společné vzdělávání, matematické, přírodovědné a digitální vzdělávání, Metodický portál RVP.CZ, jazykové, společenskovědní a umělecké vzdělávání, čeština pro cizince.


Odborné vzdělávání 

Nabídka publikací z těchto oblastí odborného vzdělávání: kurikulum, NSK, další vzdělávání a uznávání kvalifikací, nová závěrečná zkouška, profilová maturita, Cefif, STÚ, kariérové poradenství, uplatnění absolventů, spolupráce škol se zaměstnavateli.


Analýzy trhu práce a vzdělávání 

Publikace o těchto tematických oblastech: postavení absolventů na trhu práce, jejich nezaměstnanost, úspěšnost v terciárním studiu, shoda vzdělání a pracovního uplatnění, požadavky zaměstnavatelů na přípravu žáků, pohled úřadů práce, uplatnění žáků se SVP.


Pedagogicko-psychologické poradenství, prevence a institucionální výchova 

Školská poradenská zařízení, diagnostické a intervenční nástroje, rovné příležitosti ve vzdělávání, školské a školní poradenské služby, ústavní a ochranná výchova, prevence rizikového chování, DVPP.