Pilot ZUŠ

Obsahem projektu Pilot ZUŠ je zajistit podporu pro pilotní a partnerské základní umělecké školy při zavádění nového kurikula do praxe.

Pilot ZUŠ pomáhá pilotním a partnerským základním uměleckým školám při tvorbě ŠVP podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV).

Projekt umožní dopracování Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV), včetně manuálu pro tvorbu školního vzdělávacího programu. Poskytne přehled o možnostech škol přijmout nové kurikulum, zajistí jim metodické příklady způsobů realizace nového kurikula v praxi a připraví proškolené lektory pro tvorbu ŠVP v jednotlivých krajích v České republice. Získané zkušenosti budou následně aplikovatelné na celou síť základního uměleckého školství v České republice.

Projekt je realizován od května 2009 a skončí na konci roku 2012.

Webová prezentace projektu Pilot ZUŠ.