Projekt Kurikulum S

proj_slider_img.jpg

(OPRAVIT) Projekt NSK2 výrazně rozšiřuje Národní soustavu kvalifikací o kvalifikace maturitní úrovně vzdělání, případně o kvalifikace vyšší. Opět k tomu používá speciální nástroje, jimiž vymezuje obsah každé kvalifikace, a popisuje způsoby, jakými lze ověřit zvládnutí příslušných způsobilostí..

Kurikulum S

Národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekt Kurikulum S k 30. červnu 2012 končí. Děkujeme za přízeň a doufáme, že výstupy projektu, zejména v podobě publikací, využijete i nadále.

Co všechno jsme v projektu pro odborné školy připravili?

Přečtěte si souhrnný článek o obsahu, aktivitách a výstupech projektu. Článek je zároveň přehledným průvodcem po metodických příručkách a dalších publikacích vydaných v projektu.

Jednotky výsledků učení a vzdělávací moduly na podporu mobility v rámci ECVET

ImageNově vydaná příručka si klade za cíl pomoci středním školám při zavádění systému ECVET v návaznosti na školní vzdělávací programy (ŠVP), a tím i pomoci odborným školám v kurikulární reformě. Publikace pomůže učitelům nejen pochopit cíle ECVET a jeho přínos pro motivaci žáků a zlepšení jejich odborné přípravy, ale především jim usnadní práci při tvorbě vzdělávacích nsátrojů, kterými jsou jednotky výsledků učení a vzdělávací moduly, a při jejich začleňování do ŠVP. Školám dává publikace rovněž konkrétní a jasný návod, jak s moduly pracovat. Příručka je vedle škol určena také sociálním partnerům, na základě jejichž poptávky byla tato publikace také připravena a vydána. Zejména zaměstnavatelům by ECVET mohl pomoci k většímu propojení s odbornými školami a zvýšení kvality praktického vyučování. Příručka vznikla jako součást metodické příručky Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání a v mnohém se na ni odvolává.

Více informací o Evropském systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) najdete na www.ecvet.cz


Vyšlo poslední číslo zpravodaje projektu

Ke stažení zde 10_1_.pdf 10/2012.pdf (1,78 MB)

Profilová maturitní zkouška v odborných školách

ImagePublikace obsahuje návrh profilové části maturitní zkoušky a její možné varianty v osmi oborech vzdělání. Ukazuje na nich, jak koncipovat profilové maturitní zkoušky, aby měly komplexnější charakter a prověřovaly kompetence absolventa (odborné i klíčové). Publikace přináší informaci o řešení a výsledcích úkolu, kterým se zabýval tým odborníků a učitelů z pilotních a dalších škol v rámci projektu Kurikulum S a který se týkal pojetí profilové části maturitní zkoušky ve středních odborných školách ve vztahu k rámcovým a školním vzdělávacím programům.


Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách pro osm oborů vzdělání

Publikace pro obory aplikovaná chemie, strojírenství, obchodní akademie, agropodnikání, technické lyceum, hotelnictví, elektrotechnika, obchodník obsahují návrh profilové části maturitní zkoušky ve vazbě na rámcové a školní vzdělávací programy. Ukazují, jak koncipovat profilové maturitní zkoušky tak, aby měly komplexnější charakter a prověřovaly odborné i klíčové kompetence absolventa.

Končíme se sběrem příkladů dobré praxe

Z důvodu ukončení projektu (červen 2012) končíme se sběrem příkladů dobré praxe k 31. květnu 2012. Všem autorům děkujeme za poslané příspěvky, které průběžně uveřejňujeme v publikacích a na webu zde.

Kulatý stůl Sociální partnerství škol a podniků z pohledu zaměstnavatelů

ImageKulatý stůl proběhl v rámci projektu Kurikulum S ve středu 14. března 2012 v sídle Hospodářské komory. Zúčastnilo se ho 25 lidí - zástupců ministerstev (MŠMT, MPO, MZe), Národního ústavu pro vzdělávání, Svazu průmyslu a obchodu, Hospodářské komory, zaměstnavatelů i škol. V prvním bloku programu představili zástupci projektu aktivity na podporu sociálního partnerství škol a firem, především novou publikaci Sociální partnerství očima zaměstnavatelů, která obsahuje dvanáct příkladů dobré praxe vycházející ze spolupráce firem a škol z úhlu pohledu zaměstnavatelů. Zástupci firem v ní popisují, v čem partnerství s učiteli, žáky i rodiči spočívá, v čem je pro ně prospěšné a v čem vidí naopak jeho úskalí. Více informací najdete zde.


Máme pro vás mnoho nových příkladů dobré praxe

V průběhu projektu se nám podařilo sebrat desítky zajímavých příkladů dobré praxe od učitelů z různých typů škol, oborů a předmětů. Pokud hledáte inspiraci na zajímavou formu výuky, najdete příklady jednak v metodických příručkách vydaných v projektu pro pedagogy, jednak jsou tematicky roztříděné na našem webu - zde.

Kulatý stůl Specifika vzdělávání učitelů odborných škol

ImageKulatý stůl se konal v úterý 28. února 2012 v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského. Zúčastnili se ho zástupci vysokých i středních škol, Hospodářské komory, Ministerstva zemědělství i Národního ústavu pro vzdělávání. Další kulatý stůl pořádá projekt Kurikulum S 14. března, tentokrát na téma Sociální partnerství škol a podniků z pohledu zaměstnavatelů. K tomuto tématu vyjde v polovině března publikace Sociální partnerství očima zaměstnavatelů, která obsahuje 12 příkladů dobré praxe spolupráce firem s odbornými školami.


Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol

ImageImage

Dvoudílná metodická příručka je určena pedagogickým pracovníkům středních odborných škol. V každém díle příručky najdete dvě průřezová témata:

1. Občan v demokratické společnosti a Informační a komunikační technologie,

2. Člověk a životní prostředí a Člověk a svět práce.


Regionální konzultační centra ukončila svou činnost, o konzultace a semináře školy nepřijdou

Regionální konzultační centra končí svou činnost v rámci projektu Kurikulum S k 31. lednu 2012. Od února budou služby nabízet ve všech krajích vzdělávací instituce, u kterých byla konzultační centra na počátku projektu zřízena, tyto služby už nebudou zdarma. Kontakty na instituce nabízející konzultace, vzdělávací akce a další pomoc pedagogickým pracovníkům v kurikulární reformě najdete zde.

Vyšlo nové číslo zpravodaje projektu

Ke stažení09.pdf (3,69 MB)


Proběhla závěrečná konference projektu

V úterý 22. listopadu 2011 proběhla závěrečná konference tříletého projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. Jeho cílem bylo zejména poskytnout různými formami pomoc učitelům středních odborných škol v kurikulární reformě. Z konference vyplynulo, že se tento cíl podařilo naplnit v několika rovinách. Pokud učitelé narazili během reformy na problém, mohli ho konzultovat v regionálních konzultačních centrech, která kromě konzultací pro zástupce škol pořádají vzdělávací akce, stáže ve firmách, exkurze na odborná pracoviště nebo kulaté stoly. Inspiraci k zajímavým formám výuky i informace o šetřeních v oblasti kurikulární reformy mohou najít učitelé i v publikacích vydaných v projektu - metodických příručkách, sbornících příkladů dobré praxe nebo žákovských projektů i mnoha dalších publikacích.


Postavení cizích jazyků ve středním odborném vzdělávání

Jazyková kompetence se stala jednou z klíčových kompetencí ve vzdělávání. Jak vyplývá z analýzy 65 vybraných školních vzdělávacích programů středního odborného vzdělání provedené v NÚOV v roce 2010, v 70 % ŠVP je jazyková kompetence citována jako součást klíčových kompetencí. Cílem analýzy bylo mj. zjistit postavení cizích jazyků v ŠVP a souvislost mezi odbornou přípravou a cizím jazykem.

Moderní odborná škola - názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu

ImageV publikaci jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření, které spočívalo v realizaci řízených rozhovorů vedených s řediteli, koordinátory tvorby ŠVP a řadovými učiteli na pilotních středních odborných školách. Jejich cílem bylo dokumentovat proces vzniku ŠVP a porozumět problémům, které jsou s tvorbou kurikula spojeny.

Publikace upozorňuje na široké spektrum problémů spojených s implementací kurikulární reformy. Smyslem publikace nicméně není pouze deskripce uvedených problémů, autoři jednotlivých kapitol se snaží čtenáře seznámit také s jejich možnými příčinami a důsledky.


Sociální partnerství v regionech

V měsících únoru a březnu 2011 zpracovala regionální konzultační centra (dále RKC) analýzu stavu spolupráce škol a jejich sociálních partnerů v jednotlivých regionech. Šlo především o zachycení klíčových aktérů spolupráce, jejich aktivit, přehled typů spolupráce se školami, projektové aktivity v regionu apod.

Mezinárodní spolupráce školy je pro žáky i učitele velkým přínosem

Image

Většina pilotních škol spolupracuje se zahraniční školou a v této spolupráci vidí zástupci škol v naprosté většině přínos pro školu. Vyplývá to z dotazníkového šetření, které proběhlo na pilotních školách zapojených do projektu na jaře 2011. Mezinárodní spolupráce bývá často považována za dobrou vizitku školy a může hrát jistou roli u zájemců o studium na škole. Účast na nejrůznějších typech mezinárodních projektů a programů obohatí jak žáky, tak pedagogy - přispívá k navázání a udržování kontaktů, přináší i možnost dalšího rozvoje jazykových kompetencí žáků i učitelů. Navíc umožní žákům i učitelům navštívit podobně zaměřenou zahraniční školu a načerpat inspiraci pro výuku.

 


Novinka 1 Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet 01. 06. 2011 celý článek


další články