Cílem je zařazení do společnosti

Hlasy, které zpochybňovaly potřebu sjednocení závěrečných zkoušek v oborech kategorie E, nebyly nijak výjimečné. První zkušenosti jsou ale pozitivní. O nich hovoříme s metodičkou projektu Nová závěrečná zkouška Romanou Jezberovou.

Co je specifického na oborech vzdělání kategorie E?
Tyto obory jsou zakončeny výučním listem, mají tedy formálně stejnou úroveň jako obory kategorie H, reálně mají ale jednodušší teoretickou přípravu, důraz se klade na praktickou stránku oboru. Většinou se v nich učí žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejsou ale určeny výhradně pro ně, mohou do nich chodit i děti, které nemají žádné znevýhodnění, ale jejich studijní předpoklady jsou nižší, takže jim takto koncipované obory vyhovují. V současnosti je takových žáků asi třetina.

Jak jste tedy připravovali jednotná zadání pro obory kategorie E?
Napřed jsme si kladli otázku, co vlastně žáci „éčkových“ oborů potřebují a jestli jsou jednotná zadání pro tyto obory vůbec vhodná. Konzultovali jsme to s učiteli a ti se přikláněli k názoru, že by jednotná zadání měla vzniknout. Přitom by ale měla být připravena tak, aby nebyla potlačena role učitelů. Ti se žáky pracují, znají jejich přednosti i problémy, mohou jim poskytnout individuální pomoc a eliminovat trému při zkoušce.

Sezim5.jpgKolik škol využilo jednotné zadání při závěrečných zkouškách?
V minulém školním roce jsme připravili jednotná zadání pro 25 oborů kat. E a moc nás potěšilo, že je využilo 28 % škol s „éčkovými“ obory. Na tom je vidět, že práce na jednotných zadáních měla smysl i v těchto oborech.

V čem jsou tedy jednotná zadání oborů kategorie E specifická?
Tak například do nich nezahrnujeme pokyny pro žáky. Učitelé nás totiž upozornili, že řada žáků má potíže se čtením delších textů, takže by z pokynů mohli být dezorientovaní. Lepší je, když jim pokyny přetlumočí přímo jejich učitelé – ti použijí takovou formu, která je pro žáky srozumitelná. Rozdíl je i v tom, že zadání oborů E neobsahují samostatnou odbornou práci. Pokud jde o otázky ze světa práce, tak ty jsme zachovali, jenom jsme jim dali jednodušší formu. Žáci těchto oborů mají často potíže při hledání práce, proto je pro ně hodně důležité, když se budou umět orientovat na trhu práce. V jednotném zadání je také poměrně hodně zastoupena oblast BOZP, protože je pro absolventy těchto oborů velmi důležitá.Další rozdíl je v tom, že se při zkouškách pracuje mnohem víc s různými obrázky nebo ukázkami materiálů či rostlin, používají se i různé doplňovačky. Při písemné zkoušce se častěji využívají testy, protože pro mnohé žáky je snazší zaškrtnout správnou odpověď než ji samostatně napsat. Příprava jednotných zadání je tady hodně náročná, autoři totiž musí najít vhodný způsob, jak vědomosti z dětí „dostat“.

Sezim16.jpgJe možné jednotné zadání v oborech kategorie E upravit podle individuálních problémů žáků?
Závěrečné zkoušky se musí řídit vyhláškou 73/2005 Sb. (ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.), ale podmínky je možné přizpůsobit podle handicapu žáka. Učitelé se mohou obracet na pedagogicko-psychologické poradny a ve spolupráci s nimi upravit obsah zkoušky vzhledem k diagnóze daného žáka.

Dá se tedy říci, že žáci v oborech kategorie E mají nejenom individuální přípravu, ale také hodnocení je závislé na jejich konkrétních zdravotních podmínkách?
Musíme si uvědomit, že u žáků, kteří mají nějaké specifické problémy, není ve škole hlavním cílem, aby se naučili kvanta vědomostí a dovedností, ale aby se socializovali. I když třeba nejsou schopni obsáhnout celý obor, mohou se naučit aspoň nějakou část a díky tomu jsou zaměstnatelní. Přitom mezi žáky, kteří chodí na obory kat. E, jsou velké rozdíly, někteří zvládnou i poměrně složitý obor z oblasti elektrotechniky. Podle učitelů jsou navíc tito žáci zaujatější pro výuku ve srovnání se žáky oborů H, mají větší motivaci a váží si toho, že mohou získat výuční list.