Cizí jazyk v jednotném zadání

Cizí jazyk je zatím nepříliš rozšířenou součástí jednotného zadání.  Ve školním roce 2011/2012 byla zkouška z cizího jazyka zařazena do jednotného zadání osmi oborů vzdělání kategorie H.

Jsou to gastronomické obory Kuchař-číšník (Číšník-servírka, Kuchař, Kuchař-číšník pro pohostinství), Aranžér, Cukrář, Pekař, Kadeřník a Hodinář. Oproti loňskému roku přibyly 2 obory -Aranžér a Cukrář.

Zkouška z cizího jazyka je koncipována různorodě. Především odráží potřeby praktického užívání cizího jazyka v tom kterém oboru. Obsahuje úkoly vycházející z předpokládané komunikační situace a ve všech zadáních je zahrnuta odborná terminologie. Žák si může zvolit buď anglický, nebo německý jazyk. Cizí jazyk se také zařazuje do různých zkoušek - ve čtyřech oborech vzdělání je součástí písemné zkoušky (Aranžér, Cukrář, Pekař, Kadeřník), ve třech gastronomických oborech patří do praktické zkoušky. Výjimku tvoří obor Hodinář, ve kterém je cizí jazyk pojatý šířeji a je součástí písemné i praktické zkoušky. V písemné zkoušce je koncipován jako test a v praktické zkoušce se cizí jazyk uplatňuje při zpracování samostatné odborné práce (konkrétně jde o překlad názvu tématu a jednotlivých kapitol práce).

Struktura zkoušek z jazyků se liší

V písemné zkoušce má zadání pro cizí jazyk v každém z oborů odlišnou strukturu. Je konstruované např. jako test obsahující otázky s výběrem odpovědí (Hodinář) nebo může jít o úlohy na zařazování či doplňování slov (Aranžér, Cukrář), otázky s očekávanou odpovědí, překlad rozhovoru z českého jazyka nebo opačně z cizího jazyka do českého, překlad úryvku z dopisu či výrazů řečové etikety (Aranžér, Cukrář, Kadeřník, Pekař). Ověřuje se uplatňování zdvořilostních výrazů v komunikaci, znalost odborné slovní zásoby, šíře obecné slovní zásoby, dovednost jí rozumět a používat atp. Celá písemná zkouška podle jednotného zadání trvá nejvýše 240 minut. Časové omezení jazykové části je pouze u oboru Hodinář (20 minut), v ostatních oborech není čas věnovaný cizímu jazyku zvláště vymezen. V praktické zkoušce se v gastronomických oborech ověřují jazykové kompetence žáků prostřednictvím samostatné odborné práce (SOP). Cizí jazyk se vyskytuje v písemné části SOP (1 strana formátu A4 textu zpracovaná v cizím jazyce), následně v ústním projevu při obhajobě výsledků SOP.

Jaká je náročnost v ověřování jazykových znalostí a dovedností žáků?

Dosažení jazykové kompetence žáků je ověřováno v úrovni A2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, ale zadání se vyznačují nestejnou obtížností, třebaže všechna se přibližují dané úrovni nastavené RVP. Úroveň zpracovaných zadání odpovídá požadavkům budoucí praxe a současně je přiměřená aktuálním schopnostem žáků.

Zapojení cizího jazyka do jednotného zadání se vyvíjí – v některých oborech se hledají další formy, v jiných se podoba úkolů stabilizuje a zkvalitňuje. V budoucnosti se pravděpodobně projeví snaha o vytvoření společného vzoru zkoušky z cizího jazyka. Jako základ modelového příkladu by mohl posloužit obor Hodinář, ve kterém je zkouška pojata komplexněji. Zařazením cizího jazyka jak do písemné, tak praktické zkoušky se ověřují jazykové prostředky a řečové dovednosti žáků ve větším rozsahu.

Jitka Součková