Příprava jednotlivých zkoušek

Příprava jednotlivých zkoušek

Předchozí kapitola Zpět na obsah Následující kapitola

Písemná zkouška

 • Ředitel školy z jednotného zadání vybírá pro řádný termín nejméně 3 témata písemné zkoušky, z nichž si žák jedno zvolí. Zbývající témata ze zadání může získat opětovným přihlášením do informačního systému v termínu opravné zkoušky nebo pro konání zkoušky v náhradním termínu.
 • Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut. Ředitel školy v rámci svých kompetencí určí čas nezbytný pro volbu tématu písemné zkoušky. Tento čas bezprostředně předchází písemné zkoušce.
 • Jednotné zadání obsahuje stručnější anotace témat, které můžete žákům při volbě témat předložit.Tzn., že anotace můžete samostatně vytisknout a vytvořit potřebný počet kopií podle počtu žáků, kteří budou písemnou zkoušku konat. Tím lze žákům volbu tématu usnadnit, a to zejména v oborech, ve kterých jsou témata zpracována rozsáhle a žáci by mohli mít potíže zorientovat se v tom, které téma je pro ně nejvhodnější.
 • V jednotném zadání některých oborů je zařazen do zkoušky test, který žáci zpracovávají jako součást zvoleného tématu. V rámci kritérií a pravidel pro hodnocení písemné zkoušky je v jednotném zadání uvedeno, jak se výsledky testu promítnou do její klasifikace.
 • Ke každému tématu jsou stanovena podrobná kritéria a pravidla hodnocení založená na systému bodového hodnocení a převodu bodů na klasifikaci. Při klasifikaci dodržte stanovené rozsahy bodů. Žák bude klasifikován nedostatečně, pokud při řešení tématu písemné zkoušky nedosáhne 45 procent bodů v oborech vzdělání kategorie H a pokud nedosáhne 30 procent bodů v oborech vzdělání kategorie E.
 • Pokud je v jednotném zadání některá část tématu (např. jedna z pěti otázek) označena písmenem Š, můžete tuto část pozměnit či zcela nahradit svojí vlastní otázkou. Pak ovšem plně zodpovídáte za obsah této své školní otázky. Hodnocení této tzv. školní části tématu ovlivní celkové hodnocení výsledku     
 • žáka při řešení tématu maximálně v rozsahu jednoho klasifikačního      stupně. Neuspěje-li však žák při řešení zbývajících otázek, které jste ve  škole nesměli pozměnit či nahradit, bude celkově za řešení tématu hodnocen  stupněm nedostatečný.
 • U mnoha, zejména technických oborů jsou součástí témat písemné a praktické zkoušky v jednotném zadání soubory se zdrojovou technickou dokumentací, tabulkami v Excelu pro výpočty, nebo s formuláři pro žáky. Jedná se o tzv. soubory ke zveřejnění s tématem a po kliknutí na      ně si tyto soubory můžete uložit k sobě do počítače a dále s nimi pracovat.

Praktická zkouška

 • Ředitel školy vybírá z jednotného zadání nejméně jedno téma. Vybere-li jich více, žáci si téma losují. Počet témat praktické zkoušky není vyhláškou fixně stanoven a v jednotném zadání jednotlivých oborů se liší podle charakteru a potřeb oboru. Zpravidla se však jedná o více než jedno téma, což by Vám mělo umožnit dostatečnou šíři výběru.
 • V organizačních pokynech k praktické zkoušce je stanoven časový limit pro realizaci praktické zkoušky podle jednotného zadání. Tento časový limit je stejný pro všechna témata jednotného zadání praktické zkoušky daného oboru (např. zedník) a škola jej musí respektovat. Minimální délka trvání praktické zkoušky podle jednotného zadání je 5 hodin.[1]      Podle vyhlášky č 47/2005 Sb. v platném znění koná žák praktickou      zkoušku nejdéle 3 dny, u oborů skupiny 82 Umění, užité umění 2 až 4 týdny. V jednom dni trvá zkouška nejvýše 7 hodin. Zbývající časový      prostor tedy můžete využít pro případné zařazení „školní“ části závěrečné zkoušky.
 • Rovněž je třeba splnit požadavky na materiální a technické zabezpečení praktické zkoušky stanovené v jednotném zadání pro vybavení pracoviště (tj. materiál, zařízení, nářadí, nástroje, stroje, pomůcky apod.).
 • Praktická zkouška se může konat jak ve škole, kde se žáci vzdělávali, tak i na pracovišti jiných osob, kde se koná praktické vyučování na základě dohody uzavřené se školou.
 • V případě, že se praktická zkouška váže na konkrétní firemní výrobek, který neodpovídá žádnému tématu v jednotném zadání, využije škola tzv. otevřené téma z JZZZ, nazvané Praktická zkouška ve firmě. Ve spolupráci s firmou zajistí zpracování veškerých podkladů ke konání praktické zkoušky podle metodických pokynů stanovených v tomto tématu. Zpracované podklady předkládá škola v případě kontroly pověřeným pracovníkům ČŠI. Otevřené téma je součástí jednotného zadání těch oborů vzdělání, kde si to vyžádala školská praxe.
 • Ke každému tématu jsou stanovena podrobná kritéria a pravidla hodnocení založená na systému bodového hodnocení a převodu bodů na klasifikaci. Při klasifikaci dodržte stanovené rozsahy bodů. Žák bude klasifikován nedostatečně, pokud při řešení tématu praktické zkoušky nedosáhne 50 procent bodů v oborech vzdělání kategorie H a pokud nedosáhne 40 procent bodů v oborech vzdělání kategorie E.
 • V některých oborech vzdělání kategorie H[2] je součástí praktické zkoušky prezentace a obhajoba výsledků samostatné odborné práce, která probíhá podle potřeb a možností školy buď při zahájení, v průběhu nebo v závěru praktické zkoušky, příp. tak, jak je uvedeno v organizačních pokynech daného oboru. Zadání samostatné odborné práce i pokyny pro její realizaci obdržely školy vyučující tyto obory v lednu 2015. V jednotném zadání je SOP zařazena jako speciální téma praktické zkoušky.
 • Jestliže žák u koná praktickou zkoušku v opravném termínu v jiném školním roce, než proběhl řádný termín ZZ (např. červen následujícího školního roku), je v kompetenci ředitele školy umožnit žákovi využít písemné zpracování SOP, kterou si připravil na předchozí termín ZZ (u kterého z praktické zkoušky celkově neprospěl).[3]
 • V průběhu praktické zkoušky dbejte na důsledné dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienických předpisů. U oborů vzdělání kategorie E je nutno brát v této souvislosti v úvahu i zvýšená rizika vyplývající ze speciálních vzdělávacích potřeb řady žáků.

 

Ústní zkouška

 • Jednotné zadání obsahuje nejméně 30 témat, z nichž ředitel školy může vybrat 25 témat a žák si jedno z nich vylosuje.
 • Vlastní zkouška trvá nejdéle 15 minut (příprava ke zkoušce trvá nejméně 15 minut, je-li součástí tématu grafické nebo písemné řešení, může předseda zkušební komise prodloužit dobu přípravy až o 15 minut).
 • Pro žáky je třeba zajistit vhodné podklady (např. ukázky materiálů, výrobků, obrázky, schémata apod.). Usnadníte tím projev žákům s nižší úrovní komunikativních dovedností a zohledníte fakt, že při závěrečné zkoušce žáci většinou trpí zvýšenou trémou. V oborech vzdělání kategorie E je pečlivá příprava podkladů k ústní zkoušce obzvláště důležitá.
 • Ke každému tématu ústní zkoušky v jednotném zadání oborů kategorie H i kategorie E je přiřazena jedna otázka z Obecného přehledu ze světa práce. Žák může zodpovídat tuto otázku na počátku nebo na konci ústní zkoušky podle rozhodnutí zkušební komise. Časový limit věnovaný na její zodpovězení je minimálně 2 minuty, maximálně 4 minuty. Pro obory vzdělání kategorie E jsou otázky ze světa práce koncipovány jednodušeji. Kompletní otázky ze světa práce naleznete v příloze tohoto materiálu.
 • Každé jednotné zadání obsahuje jako součást ústní zkoušky Přehled anotací témat ústní zkoušky určený pro zkušební komisi.


[1] S výjimkou oboru vzdělání Rekondiční a sportovní masér.

[2] Jedná se o následující obory vzdělání: 23-62-H/01 Jemný mechanik - Hodinář, 29-54-H/01 Cukrář, 36-66-H/01 Montér suchých staveb, 41-51-H/02 Včelař, 41-54-H/002 Kovář a podkovář, 65-51-H/01 Kuchař – číšník, 66-53-H/01 Operátor skladování, 69-51-H/01 Kadeřník, 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř, 82-51-H/04 Umělecký keramik.

[3] Cílem je nestresovat žáky opakovaným časově náročným psaním rozsáhlého materiálu, který již dříve v požadované kvalitě vytvořili, a umožnit jim pečlivěji se připravit na praktické činnosti související s řešením témat praktické zkoušky.