Organizační pokyny pro práci s jednotným zadáním

Při přípravě a realizaci závěrečných zkoušek pracujte s jednotným zadáním v souladu s příslušnou legislativou (novela ŠZ a vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem v platném znění). Dále se řiďte organizačními pokyny stanovenými přímo v jednotném zadání.
Organizační pokyny k jednotlivým zkouškám – písemné, praktické a ústní – jsou uvedeny v jednotném zadání pro daný obor vzdělání zpravidla před tématy příslušné zkoušky, výjimečně, v některých oborech, u jednotlivých témat. Upřesňují, jak má být ve škole s tématy zpracovanými pro jednotlivé zkoušky, leckde i pro jednotlivá témata, nakládáno. Jedná se o velmi důležité podklady, které ozřejmují podmínky realizace jednotlivých zkoušek podle jednotného zadání. Všichni učitelé, kteří se na přípravě i realizaci závěrečných zkoušek podílejí, by s nimi měli být podrobně obeznámeni.
V jednotném zadání může být rovněž uvedeno, že podmínky pro vykonání zkoušky konkretizuje ředitel školy (např. jednotné zadání pro obor vzdělání Kadeřník).