Závaznost obsahu témat jednotného zadání

Školám je umožněn výběr témat z jednotného zadání a u některých oborů i úpravy označených dílčích částí témat písemné zkoušky. Jinak nelze do textů jednotného zadání zasahovat, protože je v informačním systému nové závěrečné zkoušky zpracováno v prohlížeči Adobe Reader. To je nezbytné pro dodržení jednotného zadání jako určitého standardu, který je společný pro všechny školy realizující v daném oboru závěrečnou zkoušku podle něj.

  • Určité úpravy v jednotném zadání jsou přípustné, pouze pokud je budete využívat pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).
  • Ovšem ani v takových případech nelze měnit odborný obsah témat – podrobněji viz kap. 3.

Každé jednotné zadání obsahuje organizační pokyny, nad jejichž rámec je nepřípustné se zadáním manipulovat.