Přizpůsobení podmínek konání závěrečné zkoušky pro žáky se SVP

V oborech středního vzdělání s výučním listem se vzdělává výrazné procento žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich počty stále pozvolna narůstají. U oborů vzdělání kategorie H šlo ve školním roce 2013–2014 o téměř jeden tisíc žáků – viz tabulka.

Obory vzdělání kategorie H

Typ zdravotního postižení/Ročník první druhý třetí
Mentálně 91 69 37
Sluchově 33 26 58
Zrakově 12 10 15
Vady řeči 8 7 5
Tělesně postižení 9 15 16
Vývojové poruchy 155 152 143
Souběžné postižení více vadami 23 16 14
Autismus 22 12 6
Celkový součet 353 307 294

U oborů vzdělání kategorie E šlo ve školním roce 2013–2014 o více než osm tisíc žáků, kteří tvoří cca 70 % všech žáků oborů této kategorie. U více než 70 % z nich je diagnostikováno mentální postižení – viz tabulka.

Obory vzdělání kategorie E

Typ zdravotního postižení/Ročník první druhý třetí
Mentálně 2447 1871 1603
Sluchově 12 20 18
Zrakově 6 11 8
Vady řeči 14 15 11
Tělesně postižení 39 30 23
Vývojové poruchy 515 536 487
Souběžné postižení více vadami 230 140 102
Autismus 56 46 33
Celkový součet 3319 2669 2285

Povinnost skládat závěrečné zkoušky podle témat stanovených v jednotném zadání se vztahuje rovněž na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).
Školy přitom postupují v souladu s platnou školskou legislativou, § 16 školského zákona o Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, odst. 6, který mimo jiné uvádí, cit:: „Pro žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. …“. Toto je uvedeno rovněž v organizačních pokynech k jednotnému zadání, kde je u oborů kategorie E i kategorie H vždy explicitně stanoveno, že „Při využití jednotného zadání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami postupuje škola v souladu s § 16 bod 6 školského zákona“ (zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).
Dále se školy řídí platnými právními normami a prováděcími předpisy vztahujícími se ke vzdělávání žáků se SVP, zejména vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č 103/2014 Sb., která stanoví vyrovnávací a podpůrná opatření, příp. vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., která je mimo jiné zaměřena i na spolupráci školy se školskými poradenskými zařízení (speciálně–pedagogickými centry a pedagogicko–psychologickými poradnami).
Škola musí v intencích těchto předpisů pro žáky se SVP přizpůsobit podmínky průběhu zkoušky, i když získá jednotné zadání zpracované ve formátu pdf, což jí neumožní do textů témat JZZZ zasahovat a měnit jeho obsah. Jde zejména o formy pomoci, jaká bude žákovi při závěrečných zkouškách poskytnuta, aby bylo možné prokázat, že požadované vědomosti a dovednosti stanovené v tématech jednotného zadání skutečně má, což neovlivní obsah témat JZZZ ve smyslu snížení nároků na odborné vědomosti a dovednosti žáků.