Výhody ECVET

ECVET PRO JEDINCE, ŠKOLY A PODNIKY

Jak pomáhá ECVET žákům a studentům?

Lidé se vzdělávají v různých institucích: v centrech odborné přípravy, ve firmách, praktických workshopech, projektech apod. Také kontext, ve kterém se učí, může být různý: formální vzdělávací programy ve škole, pracovní stáže ve firmách, mezinárodní výměnné pobyty, neformální vzdělávací kurzy, učení se v práci apod. Celou svou kariéru musí všichni prokazovat, jaké dovednosti a kompetence získali při různých příležitostech. A to i dlouho poté, co dokončili formální vzdělání. ECVET jim pomůže zaznamenat a nechat si uznat to, co již umí. Bez ohledu na to, kde a při jaké příležitosti se to naučili.

Základním principem ECVET je uznání, přenos a shromažďování znalostí, dovedností a kompetencí, tj. výsledků učení. Pak může každý pokračovat ve studiu tak, aby rozvíjel to, co už umí. Důležité je, jakých výsledků učení dosáhnou, ne kde je získají. Některé výsledky učení mohou být získány v průběhu formálního vzdělávání, jiné zase při neformálním a informálním učení. ECVET zároveň pomáhá všem učícím se osobám dosahovat kvalifikace různými způsoby – formálním nebo neformálním učením, i jejich vzájemným kombinováním.

Pokud například žák nedokončí školu a odejde před dosažením úplného odborného vzdělání, neznamená to, že by nedosáhl žádných výsledků učení. Jeho dílčí úspěchy – znalosti, dovednosti, jsou zaznamenány, a pokud se jednou rozhodne do školy vrátit, jsou mu uznány. Některé dokonce i tehdy, pokud se rozhodne pro jiný studijní program nebo úplně jiný způsob vzdělávání. Výsledkem je to, že pokud už má nějaké kompetence relevantní pro odbornou kvalifikaci, nemusí začínat znovu od nuly.

Mnohé země již dnes ECVET využívají na podporu mobilit; jednotky výsledků učení pomáhají transparentnosti při zahraniční spolupráci. Stážista ví přesně, co se má během stáže naučit. Přijímající organizace mají jasnou představu o tom, co si pro stážistu mají připravit, a jaké znalosti, dovednosti a kompetence budou hodnotit. Vysílající organizace budou mít na oplátku doklady o tom, co se jejich žák/student/zaměstnanec v zahraničí naučil a tyto nabyté znalosti a dovednosti budou moci lépe uznat a započítat.

Jak pomáhá ECVET podnikům?

Jedním z cílů ECVET (stejně jako ostatních evropských nástrojů) je garance toho, že absolventi budou kvalifikovaní a přizpůsobiví.

Zahraniční zkušenost je dnes přínosem pro mnohé profese, neboť zaručí schopnost pracovat v mezinárodním prostředí a lehce se přizpůsobovat. ECVET umožní větší části účastníků odborného vzdělávání studovat v zahraničí a zároveň mít výsledky těchto stáží uznané v domácím prostředí.

Kromě toho ECVET pomůže zajistit to, že absolventi odborných škol budou zvládat nejen teorii, ale i praxi.

ECVET také pomáhá podnikům porozumět kvalifikacím uchazečů o zaměstnání. Výsledky učení zachycují úkony spojené s danou profesí a tím firmám usnadňují nábor zaměstnanců.

Tyto uvedené principy mohou pomoci i v dialogu mezi zástupci vzdělávacího systému a pracovního trhu. Používání výsledků učení usnadňuje definování očekávání spojených s danou profesí a rozvojem kvalifikací. Používání jednotek (výsledků učení) nebo modulů umožňuje rychlé přizpůsobení vzdělávacích programů potřebám pracovního trhu a specifikům jednotlivých regionů či sektorů. To lze provést bez toho, aby se musel navyšovat počet kvalifikací; pro poskytovatele vzdělávání je jednodušší přizpůsobit modul nebo jednotku, než vytvářet nový vzdělávací program.

Jak pomáhá ECVET poskytovatelům odborného vzdělávání?

Poskytovatelé odborného vzdělávání jsou často ti, kteří zodpovídají za mezinárodní mobility žáků. Jsou to také oni, kdo ručí za kvalitu těchto stáží.

ECVET pomáhá zajistit kvalitu mobilit následujícím způsobem:

■      Vysílající a přijímající instituce se spolu domluví na tom, jaké výsledky učení žák během zahraniční stáže dosáhne. To znamená, že všechny tři strany vědí, co se od nich očekává.

■      Tato očekávání jsou zaznamenána ve studijní smlouvě.

■      Na konci stáže je žák ohodnocen. Také tyto výsledky jsou zaznamenány.

■      Vysílající instituce tak vidí, jakého pokroku žák v zahraničí dosáhl a tento pokrok je transparentně zaznamenán.

Pro vysílající instituci je pak jednodušší plánovat zahraniční stáže a uznávat dosažené výsledky učení. To platí zejména pro dlouhodobé pobyty. To samé platí i pro využití ECVET při odborném výcviku na pracovišti.

Pro nastavení spolupráce mezi dvěma institucemi slouží dokument zvaný Memorandum o porozumění (Memorandum of Understanding, MoU). Toto memorandum nastavuje podmínky spolupráce a zodpovědnosti každé strany, definuje jejich očekávání a požadavky. Jednání předcházející uzavření memoranda pomáhá nastolit vzájemnou důvěru.

Použitím jednotek a zdokumentováním získaných výsledků učení se usnadní přenos a uznání těchto výsledků z jednoho vzdělávacího programu do jiného. Transparentnost dosažených výsledků pomůže zařazení žáka/studenta do nového programu.