Vzdělávací akce 2013

Vzdělávací aktivity ŠPZ uskutečněné od 01/2013 a plánované do budoucna


Název: Vývojová dysfázie – porucha vývoje řeči a její vliv na celkový vývoj dítěte
Datum a místo: 13.12. 2013, Praha
Lektorka: Mgr. Jana Kycltová (Bezděková)

Program: Účastníci semináře se seznámí se symptomatikou diagnózy vývojová dysfázie, příslušnou terminologií a její etiologií. Budou stručně uvedeni do problematiky diagnostiky a terapie v rámci lékařských oborů (foniatrie, neurologie, klinická psychologie, klinická logopedie). V rámci několika ukázkových kazuistik bude proveden rozbor jednotlivých typických příkladů vývojové poruchy řeči u různých věkových skupin postižených dětí (např. předškolní věk, mladší školní věk) s důrazem na komplexnost obrazu obtíží. U školních dětí pak bude rozebrán vliv vývojové dysfázie na školní úspěšnost, souvislosti se specifickými poruchami učení či s dalšími možnými komplikacemi. S ohledem na možnosti poskytování péče takto znevýhodněným žákům budou probrány možné postupy při speciálně pedagogické diagnostice a reedukaci dysfatiků, specifika vzdělávání v rámci běžné ZŠ. Účastníci se budou moci aktivně zapojit do semináře ať už vlastními zkušenostmi, postřehy či dotazy mimo jiné také v rámci diskuze. Seminář bude provázán audiovizuálními ukázkami řeči dětí s vývojovou dysfázií a ukázkami cílené logopedické intervence zaměřené na terapii.


Název: Specifika výchovy a vzdělávání hyperaktivního dítěte z pohledu poradenského pracovníka

Datum a místo: 29.11.13, 6.12.13 Praha
Lektorka: Mgr. Barbora Krankusová

Program: Teoretická část: Hyperaktivita, dítě s ADHD výskyt ADHD v populaci, intelekt, pozornost, psychomotorické tempo, unavitelnost. Orientace osobou, místem a časem, prostorová orientace, pravolevá orientace, hrubá a jemná motorika, klidové polohy, pojmové myšlení, vytváření programů, vnímání verbálních podnětů, audiomotorická koordinace, grafomotorika, organicita, motorika mluvidel. Klinické příznaky ve vzájemných souvislostech.

Praktická část: Jak využít teoretické poznatky v praxi, příklady praktických situací, nácvik základních komunikačních technik.


Název: Využití relaxačních technik při práci se žáky jako forma podpůrných opatření
Datum a místo: 18.11.2013, Brno
Lektorka: Mgr. Eva Čadová

Program: Cílem semináře je seznámení se základy psychohygieny a vybranými relaxačními technikami, které vedou k dalšímu rozvoji psychosociálních dovedností u pomáhajících profesí, k lepšímu hospodaření s vlastními silami, k pocitu radosti a spokojenosti v životě a s jednoduchými a účinnými technikami relaxace snadno využitelnými při práci s dětmi, a se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Seminář je kromě teoretických informací zaměřen i na praktický nácvik jednoduchých relaxačních technik, imaginace a dechových cvičení s ohledem na potřeby ve školách a školských zařízeních.


Název: Skupinová práce s integrovaným žákem
Datum a místo: 14.11.13 a 21.11.13, Praha
Lektorka: Mgr. Radmila Beránková

Program: Zkušenosti  s integrací žáka s postižením (tělesné - DMO, smyslové - sluchové, zrakové postižení), práce se žáky s LMR, tvorba individuálního plánu. Možnosti poradenského pracovníka v terénu.


Název: Individuální vzdělávací plán pro žáky se zdravotním postižením

Datum a místo: 29.10.2013 Brno
Lektorky: Mgr. Eva Čadová, PaedDr. Pavlína Baslerová

Program: Seminář nabízí podstatné informace týkající se tvorby individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se SVP (s mentálním postižením, tělesným, zrakovým, sluchovým… ) integrované v MŠ, ZŠ a SŠ. Zabývá se podklady pro tvorbu efektivního IVP, související legislativou a vlastním obsahem (např. i možnostmi úpravy učebního plánu, změnami obsahu v průběhu realizace IVP), formami spolupráce se zákonnými zástupci aj. Podstatná část semináře je věnována konkrétním možnostem individualizace při tvorbě a realizaci IVP u žáků s různými vzdělávacími potřebami. Součástí jsou četné konkrétní příklady a ukázky jednotlivých vytvořených IVP.

! Seminář se NEBUDE zabývat IVP pro žáky s poruchou učení a s poruchami chování !


Název: Krizová intervence v prostředí škol
Datum a místo: 16.10.2013 Praha; 6.11.2013 Brno
Lektorka: PhDr. Kateřina Fořtová

Program: Přednáška seznamuje posluchače s problematikou krizové intervence po tragické události v prostředí školy. Mapuje účinné postupy psychosociální pomoci při tragických událostech. Zabývá se možnostmi a limity pomoci „zasaženým“, ze strany pracovníků školy (školních psychologů, vedení školy, pedagogů).

Teoretická část je zaměřena na: výchozí principy a základní postupy krizové intervence (akutní reakce na stres, okamžité potřeby zasažených, první psychická pomoc). Dále budou probrána témata: časový průběh zpracování tragické události, práce s emocemi v krizové intervenci, doporučené postupy pomoci s ohledem na věková specifika „zasažených“, adaptivní, vědomé strategie, které lze při zátěži použít, příznaky posttraumatické stresové poruchy.

V praktické části bude probrán příklad z praxe: rozbor postupu školy po tragické události v jednotlivých krocích, vyhodnocení nejúčinnějších opatření školy z pohledu školního psychologa, zasažené rodiny, žáků, rodičů. Závěr bude věnován diskusi, postřehům a otázkám účastníků z jejich vlastní praxe.


Název: Vývojová dysfázie – porucha vývoje řeči a její vliv na celkový vývoj dítěte
Datum a místo: 15.10.2013 a 20.11. 2013 Praha
Lektorka: Mgr. Jana Bezděková

Program: Účastníci semináře se seznámí se symptomatikou diagnózy vývojová dysfázie, příslušnou terminologií a její etiologií. Budou stručně uvedeni do problematiky diagnostiky a terapie v rámci lékařských oborů (foniatrie, neurologie, klinická psychologie, klinická logopedie). V rámci několika ukázkových kazuistik bude proveden rozbor jednotlivých typických příkladů vývojové poruchy řeči u různých věkových skupin postižených dětí (např. předškolní věk, mladší školní věk) s důrazem na komplexnost obrazu obtíží. U školních dětí pak bude rozebrán vliv vývojové dysfázie na školní úspěšnost, souvislosti se specifickými poruchami učení či s dalšími možnými komplikacemi. S ohledem na možnosti poskytování péče takto znevýhodněným žákům budou probrány možné postupy při speciálně pedagogické diagnostice a reedukaci dysfatiků, specifika vzdělávání v rámci běžné ZŠ. Účastníci se budou moci aktivně zapojit do semináře ať už vlastními zkušenostmi, postřehy či dotazy mimo jiné také v rámci diskuze. Seminář bude provázán audiovizuálními ukázkami řeči dětí s vývojovou dysfázií a ukázkami cílené logopedické intervence zaměřené na terapii.


Název: Práce s rodinou v praxi poradenského pracovníka
Datum a místo: 8.10.2013 Praha, 12.11.2013 Praha
Lektorka: PhDr. Václava Masáková

Program:  Rodina jako partner při řešení problému, vedení rozhovoru, zjištění očekávání rodičů a motivace, typy rodičů a formy komunikace, způsoby výchovy a postoje rodičů, sdělování výsledků vyšetření hledání forem podpory v souladu s reálnou možností rodiče, rodičovské skupiny jako jedna z forem podpory v ŠPZ – obsah a vedení rodičovských skupin.


Název: Diferenciální diagnostika neurovývojových poruch
Datum a místo: 3.10.2013 Brno
Lektoři: PhDr. Zuzana Makovská; MUDr. Robert Kulísek, Ph.D.

Program:

PhDr.Z.Makovská, klinický psycholog KDN FN Brno

Diferenciální diagnostika neurovývojových poruch (mentální retardace, specifické poruchy pozornosti a aktivity/ADHD/, specifické vývojové poruchy učení, vývojové poruchy řeči a jazyka, poruchy autistického spektra). Etiologie: společné znaky a odlišnosti. Fungování mozku jako systému – různé kombinace příznaků a potíží, prolínání, překrývání a vzájemné ovlivňování. Porucha autistického spektra jako jedna z nejzávažnějších poruch dětského vývoje. Četnost výskytu, důležitost včasné a správné diagnózy, stanovení míry deficitu funkčních schopností, rozvoj deficitních oblastí, stanovení speciálních podmínek pro vzdělávání. Důraz na mezioborovou spolupráci.

MUDr. R. Kulísek, Ph.D., dětský psychiatr, Brno

Diferenciální diagnostika poruch autistického spektra - screening, metodika, včasná diagnostika z perspektivy dětského psychiatra. Terapie poruch autistického spektra - možnosti a limity účinnosti psychoterapie a dalších léčebných metod. Indikace a kontraindikace k farmakoterapii, přehled účinných preparátů ve vztahu ke konkrétním ovlivnitelným příznakům, nejčastější komplikace v oblasti farmakoterapie. Koordinace léčebných modalit u individuálního pacienta napříč intervenujícími institucemi.


Název: Zraková stimulace u dětí s vícečetným zdravotním postižením
Datum a místo: 27.9.2013 Praha; 8.11.2013 Brno
Lektorka: PhDr. Eva Matoušková

Program: Cílem semináře je vysvětlení pojmu zraková stimulace, co je to zraková stimulace a proč je nezbytné se jí věnovat. Dále seznámení s didaktickými zásadami zrakové stimulace a vytvoření výukového plánu zrakové stimulace. Seznámit účastníky s druhy zrakové stimulace, etapami zrakové stimulace (metodickou řadou zrakové stimulace). Zásadním bodem mé přednášky je seznámení a ukázka, praktické vyzkoušení s konkrétními pomůckami (světelné panely, různé světelné zdroje, pomůcky na prosvěcování; nesvětelné pomůcky), které jsou vhodné pro zrakovou stimulaci různých stupňů a typů zrakových vad (od zbytků zraku až po tupozrakost, CVI) a ukázka konkrétních námětů aktivit k jednotlivým etapám.


Název:Interpretace WISC III. a její využití
Datum a místo: 23.9.2013 Praha
Lektorka: PhDr. Dana Krejčířová

Program:  Rozšíření interpretačních přístupů k testu, hodnocení specifických profilů. Užití pracovního listu k pedagogickým aplikacím. Porovnání výsledků   WISC s výsledky didaktických testů a dalších zkoušek speciálních schopností; výpočet a interpretace ročníkových ekvivalentů. Volba nápravných              strategií na podkladě výsledků WISC.

Pozor! Každý účastník by měl mít s sebou příručku WISC i Vzdělávací aplikace a volný záznamní a pracovní list a pokud možno, i záznam          výsledků WISC u některého ze svých klientů.


Název: Práce se stresem v poradenství

Datum a místo: 18.9.2013 Praha
Lektorka: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

Program: Stres ve školství a poradenství. Stres a syndrom "vyhoření". Vznik syndromu" vyhoření", jeho hlavní příčiny. Projevy "syndromu vyhoření". Fáze syndromu "vyhoření". Prevence syndromu "vyhoření" - práce se stresem, posilování osobnostních rezerv. Aktuální řešení důsledků stresu a syndromu "vyhoření". Možnosti využití relaxačních technik, včetně technik u poruch spánku.


Název: Rodina a sociálně-právní ochrana dětí z pohledu legislativy
Datum a místo: 13.6.2013 Praha a 12.9.2013 Praha
Lektor: Mgr. Veronika Andrtová

Program:
a) z rodinné oblasti
- vymezení vztahů mezi dětmi a rodiči s důrazem na rodičovskou zodpovědnost
- děti a pečující osoby (problematika práv a povinností z pohledu pěstounství, opatrovnictví a poručenství ve vztahu k dětem, práva a povinnosti z pohledu pečujících osob versus rodiče)
b) ze sociálně-právní ochrany dětí
- vymezení nových oblastí novely zákona o sociálně-právní ochrany dětí
- základní zásady sociálně-právní ochrany dětí (orgány sociálně-právní ochrany dětí, cílová skupina sociálně-právní ochrany dětí, oznamovací povinnost, spolupráce školských institucí s orgány sociálně-právní ochrany dětí)
- opatření sociálně-právní ochrany dětí (spolupráce školských institucí s orgány sociálně-právní ochrany dětí v rámci opatření - výhody a rizika spolupráce)
c) z oblasti novely občanského zákoníku (rodinná oblast - budoucí změny, které budou platné od 1.1.2014).


Název: Problematika sexuality u jedince s mentálním postižením a PAS v praxi poradenského pracovníka
Datum a místo: 21. 6. a 12. 9. 2013 Brno
Lektor: PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D; PaedDr. et Mgr. Dan Blaha

Program: Sexualita a její vývoj. Jedinec se zdravotním postižením, zákonní zástupci/rodiče, opatrovníci/ a problematika sexuality (nejčastější problémové situace). Jak přistupovat v poradenském procesu k problémům spjatým se sexualitou - limity poradenského zásahu. Kasuistika.


Název: Práce se stresem v poradenství
Datum a místo: 19. 6. 2013 Praha
Lektor: PaedDr.et Mgr. Hana Žáčková

Program: Stres ve školství a poradenství. Stres a syndrom "vyhoření". Vznik syndromu" vyhoření", jeho hlavní příčiny. Projevy "syndromu vyhoření". Fáze syndromu "vyhoření". Prevence syndromu "vyhoření" - práce se stresem, posilování osobnostních rezerv. Aktuální řešení důsledků stresu a syndromu "vyhoření". Možnosti využití relaxačních technik, včetně technik u poruch spánku.


Název: Práce se skupinou – Adaptační kurz v praxi
Datum a místo: 30.5.2013  Praha
Lektor: PaedDr. Dagmar Borovičková, PhDr. Alžběta Michalová

Program: Seminář ,,Adaptační kurz,, uvádí účastníky do tématiky z hlediska praxe. Cílem semináře je formou autentického zážitku provést frekventanty tématem tak, aby si odnesli náměty, jak kurz zorganizovat a vést po obsahové i formální stránce. Účastníci si vyzkouší některé techniky skupinové práce v souvislosti s fázemi vývoje skupiny, seminář upozorní na důležité momenty týkající se úlohy jednotlivých účastníků, témat autority, nejistoty i odporu. Práce formou sebezkušenosti posiluje odpovědnost a obecně přispívá k uvědomění si možností i limitů adaptačních kurzů.


Název:    Individuální vzdělávací plán pro žáky se zdravotním postižením
Datum a místo: 27.5.2013 Brno 
Lektor:  Mgr. Eva Čadová, PaedDr. Pavlína Baslerová

Program: Seminář nabízí podstatné informace týkající se tvorby individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se SVP (poruchami učení a chování, s mentálním postižením, tělesným, zrakovým, sluchovým… ) integrované v MŠ, ZŠ a SŠ. Zabývá se podklady pro tvorbu efektivního IVP, související legislativou a vlastním obsahem (např. i možnostmi úpravy učebního plánu, změnami obsahu v průběhu realizace IVP), formami spolupráce se zákonnými zástupci aj. Podstatná část semináře je věnována konkrétním možnostem individualizace při tvorbě a realizaci IVP u žáků s různými vzdělávacími potřebami. Součástí jsou četné konkrétní příklady a ukázky jednotlivých vytvořených IVP. 


Název:    Supervize - nutnost nebo nadstandard v poradenské praxi?
Datum a místo: 21. 5. 2013 Brno        
Lektor:  PhDr. Olga Pohlová, PhDr. Panajota Domínová

Program: Supervize, jako odborná podpora osobnostního i profesního rozvoje, je jednou z forem jak předcházet pocitům vyhoření a zvyšovat své odborné kompetence.  Cílem semináře je seznámit účastníky s pojetím supervize v pomáhajících profesích. Vysvětlit strukturu supervizního procesu, druhy supervize, možnosti supervize – včetně rozmanitosti témat obsahu supervize. Vyložit principy supervize s využitím zkušeností z terénu. Součástí programu bude ukázka praktické supervize ve skupinách a diskuse o možnosti aplikace v praxi.


Název:    Komunikační dovednosti – vedení poradenského rozhovoru
Datum a místo: 20.5.2013 Praha, 22.5. Brno
Lektor:  PhDr. Kateřina Fořtová

Program: V teoretické části se posluchači seznámí s pojmem komunikace, jejími formami, s efektivními a neefektivními komunikačními styly, nejčastějšími chybami při komunikaci a možnostmi, jak jim předcházet. Dozví se jak vést rozhovor v jednotlivých krocích, jak vytvořit vhodné podmínky a načasování, jak získat svůj protějšek ke spolupráci a vytvořit atmosféru vzájemné důvěry, jak pracovat s emocemi v rámci poradenského procesu. V praktické části si účastníci na modelových situacích budou moci nacvičit způsob vedení rozhovoru v krocích, vyzkoušet si techniky vedení úspěšného rozhovoru (provázení, vedení, reflexe, rekapitulace, parafráze, kotvení zhodnocující formulace) a nácvik empatického rozhovoru.


Název:    Diferenciální diagnostika neurovývojových poruch
Datum a místo: 16.5.2013 Brno
Lektor:  PhDr. Z. Makovská, MUDr. R. Kulísek, Ph.D

Program:   Diferenciální diagnostika neurovývojových poruch (mentální retardace, specifické poruchy pozornosti a aktivity/ADHD/, specifické vývojové poruchy učení, vývojové poruchy řeči a jazyka, poruchy autistického spektra /PAS/). Etiologie: společné znaky a odlišnosti. Fungování mozku jako systému. PAS-četnost výskytu, diagnóza, stanovení míry deficitu funkčních schopností, atd. 

Diferenciální diagnostika poruch autistického spektra - screening, metodika, včasná diagnostika z perspektivy dětského psychiatra. Terapie poruch autistického spektra - možnosti a limity účinnosti psychoterapie a dalších léčebných metod. Indikace a kontraindikace k farmakoterapii, atd.


Název:  Využití relaxačních technik při práci se žáky jako forma podpůrných opatření

Datum a místo: 14.5. 2013 Brno
Lektorka: Mgr. Eva Čadová

Program: Cílem semináře je seznámení se základy psychohygieny a vybranými relaxačními technikami, které vedou k dalšímu rozvoji psychosociálních dovedností u pomáhajících profesí, k lepšímu hospodaření s vlastními silami, k pocitu radosti a spokojenosti v životě a s jednoduchými a účinnými technikami relaxace snadno využitelnými při práci s dětmi, a se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Seminář je kromě teoretických informací zaměřen i na praktický nácvik jednoduchých relaxačních technik, imaginace a dechových cvičení s ohledem na potřeby ve školách a školských zařízeních.


Název:    Specifika vzdělávání dětí a žáků s poruchami  autistického spektra
Datum a místo: 24.4.2013 Praha, 25.6.2013 Praha
Lektor:  PhDr. PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Zuzana Žampachová

Program: Obsah semináře: poruchy autistického spektra, typické chování žáků s PAS, poradenství a metodická pomoc pro klienty s PAS, Zařazování žáků s PAS do systému škol a školských zařízení, podmínky pro integraci žáků s PAS, spolupráce s rodinou žáka s PAS, metodika práce se žákem s PAS (strukturované učení, aplikovaná behaviorální terapie, výměnné komunikační strategie, atd.) , typologie žáků s PAS, konkrétní příklady nácviků sociálních dovedností ve školním prostředí, metodika práce se žákem s PAS v jednotlivých vzdělávacích předmětech, atd.


Název:    Supervize - nutnost nebo nadstandard v poradenské praxi?
Datum a místo: 14. 3. 2013 Praha        
Lektor:  PhDr. Olga Pohlová, PhDr. Panajota Domínová

Program: Supervize, jako odborná podpora osobnostního i profesního rozvoje, je jednou z forem jak předcházet pocitům vyhoření a zvyšovat své odborné kompetence.  Cílem semináře je seznámit účastníky s pojetím supervize v pomáhajících profesích. Vysvětlit strukturu supervizního procesu, druhy supervize, možnosti supervize – včetně rozmanitosti témat obsahu supervize. Vyložit principy supervize s využitím zkušeností z terénu. Součástí programu bude ukázka praktické supervize ve skupinách a diskuse o možnosti aplikace v praxi.


Název:    Práce se skupinou – Adaptační kurz v praxi
Datum a místo: 27.2.2013  Praha
Lektor:  PaedDr. Dagmar Borovičková, PhDr. Alžběta Michalová

Program: Seminář ,,Adaptační kurz,, uvádí účastníky do tématiky z hlediska praxe. Cílem semináře je formou autentického zážitku provést frekventanty tématem tak, aby si odnesli náměty, jak kurz zorganizovat a vést po obsahové i formální stránce. Účastníci si vyzkouší některé techniky skupinové práce v souvislosti s fázemi vývoje skupiny, seminář upozorní na důležité momenty týkající se úlohy jednotlivých účastníků, témat autority, nejistoty i odporu. Práce formou sebezkušenosti posiluje odpovědnost a obecně přispívá k uvědomění si možností i limitů adaptačních kurzů. 


Název:    Základní principy dynamického vyšetření
Datum a místo: 24.1. 2013 - Brno,  26.2.2013  – Praha
Lektor:  PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Program: Základní vymezení principů dynamického vyšetření v porovnání s tradičním statickým vyšetřením – zaměřeno na zmapování potenciálu kognitivních funkcí jedince; stručné seznámení s metodou LPAD – dynamické vyšetření podle R. Feuersteina, včetně uvedení souvislostí mezi LPAD a Feuersteinovým instrumentálním obohacováním; ukázky konkrétních výstupů z vyšetření; využitelnost výsledků vyšetření ve školním i poradenském prostředí. 


Název:    Vedení terapeutických skupin
Datum a místo: 17. a 18.1.2013
Lektor:  PhDr. Václava Masáková


Název:    Vedení skupiny pro děti s ADHD
Datum a místo: 15.1.2013 – Praha,   19.3.2013 - Brno
Lektor:  PaedDr. D. Jucovičová, Mgr. J. Budíková

Program: Uvedení konkrétních možností poskytování péče dětem s ADHD, jejich rodičům a pedagogům v rámci ŠPZ (zkušenosti z individuální i skupinové reedukace, rodičovských skupin a volnočasových aktivit pro děti s ADHD).


Název:     Práce se skupinou
Datum a místo: 10. a 11.1. 2013 Praha
Lektor:  PhDr. Václava.Masáková

Program: Indikace žáků, zařazených do programů ŠPZ – potřeba podpůrných opatření. Specifika skupinové práce s žáky – věková struktura problémů, se kterými žáci s rodiči přicházejí do ŠPZ. Struktura skupinové práce – časové vymezení, sociálně-psychologický rozměr – odlišnosti od psychoterapeutických programů. Techniky, podporující emoční a sociální vývoj žáků. Spolupráce s rodiči – možnosti práce s rodičovskou skupinou