systém vzdělávání

Po obsahové stránce systém vychází ze základního zaměření projektu, kterým je vytváření podpůrných opatření ve vzdělávání a role školních psychologů a školních speciálních pedagogů, současně je stále tématem vzdělávání prevence ařešení široké škály rizik, která mohou ovlivňovat průběh vzdělávání a další životní dráhu žáků; takovýmito riziky mohou být např. školní neúspěšnost, různé druhy speciálních vzdělávacích potřeb, rizikové chování (šikana aj. formy agresivního chování, zneužívání návykových látek, internetu apod.), kulturní odlišnost, sociální vyloučenost prostředí, ze kterého dítě přichází do školy, ale i např. poruchy chování či absence kulturního kapitálu v rodině.

Konkrétní obsahové zaměření vzdělávacích programů zařazovaných do systému pro cílové skupiny školních psychologů a školních speciálních pedagogů na jednotlivých vzdělávacích úrovních je upřesňováno na základě výstupů ze zpráv metodiků proškolní psychology a školní speciální pedagogy, kteří průběžně mapují potřeby jednotlivých zapojených škol a v nich působících specialistů.

Tři základní vzdělávací úrovně jsou:

úroveň A určená pro začínající školní specialisty,

úroveň B pro mírně až středně pokročilé

úroveň C pro pokročilé.

Součástí systému je dále specializační vzdělávání (v současné době určené především pro metodiky školních psychologů a školních speciálních pedagogů, kteří jsou absolventy dlouhodobých výcviků) zaměřené na výcvik v poskytování supervize ve školství.