vzdělávání školních psychologů

Úroveň A

Vzdělávání pro psychology, kteří začínají pracovat ve škole, je zaměřené na vytvoření základních kompetencí pro práci psychologa v systému školy.

Jednotlivé vzdělávací programy se věnují koncepčním otázkám zřizování a činnosti školního poradenského pracoviště (včetně legislativní problematiky), různým modelům poradenských služeb ve škole, standardním činnostem školního psychologa, problematice informovaného souhlasu s poskytováním psychologických služeb ze strany rodičů a specifikům školní psychologické služby, tj. zejm.  postavení psychologa ve vztahové síti školy, „zakázkám“ v práci školního psychologa (přijímání, interpretace, příp. redefinice zakázek zadávaných vedením školy a pedagogy s ohledem na kompetence školního psychologa, jednání o problematických zakázkách apod.). Významná pozornost je věnována konkrétním situacím, se kterými se školní psycholog nejčastěji setkává ve vztahu k žákům, rodičům a pedagogům. Dále je do této úrovně zařazena problematika základní diagnostiky v práci školního psychologa (výcviky v práci s vybranými nástroji pro diagnostiku rozumových schopností, osobnostních a dalších charakteristik žáků a v práci s metodami diagnostiky školní třídy), preventivní a intervenční práce psychologa se školními třídami a dalšími vrstevnickými skupinami. Součástí vzdělávání na všech úrovních, tj. i na začátečnické, jsou společné workshopy, které slouží začínajícím k získání zkušeností od školních psychologů skupin B a C.

Příklady vzdělávacích programů pro školní psychology vzdělávací skupiny A realizovaných jako součást systému

 • Východiska poskytování školních psychologických služeb
 • Praktikum práce školního psychologa
 • Diagnostika vztahů a sociálního klimatu ve školních třídách
 • Práce psychologa s třídní skupinou
 • Úvod do užívání WISC III-UK
 • Úvod do užívání kresebné projektivně-výrazové techniky Test stromu

Úroveň B

Vzdělávání pro mírně až středně pokročilé odborníky je orientované zejména na problematiku identifikace rizik a práce s riziky ve vzdělávání žáků, tj. na otázky výchovných problémů, podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence různých forem rizikového chování žáků a včasné intervence v případě jejich projevů.

Jeho součástí jsou dále výcviky v práci s vybranými psychodiagnostickými nástroji a programy zaměřené na zvyšování kompetencí pro práci s učiteli. Stejně jako na úrovni A jsou i do vzdělávání psychologů skupiny B zařazovány workshopy společné pro všechny tři vzdělávací skupiny. Pravidelnou součástí systému vzdělávání psychologů skupin B a C (společně) jsou také supervize formou balintovských skupin zaměřené na optimalizaci práce, odborných přístupů a vztahů školních psychologů k žákům, rodičům a učitelům a na nacházení efektivních řešení problémů a situací, se kterými se účastníci při poskytování školních poradenských služeb setkávají.

Příklady vzdělávacích programů pro školní psychology vzdělávací skupiny B realizovaných jako součást systému

 • Vzdělávání žáků ZŚ se speciálními vzdělávacími potřebami podle IVP
 • Vzdělávání žáků SŚ se speciálními vzdělávacími potřebami podle IVP
 • Výchovné problémy a poruchy chování na ZŠ
 • Výchovné problémy a poruchy chování na SŠ
 • WISC III-UK a jeho vzdělávací aplikace (intervenční strategie a nápravná doporučení) – kazuistický přístup
 • Užívání kresebné projektivně-výrazové techniky Test stromu při diagnostice žáků 2. stupně ZŠ a SŠ

Úroveň C

Vzdělávání pokročilých školních psychologů s víceletou praxí ve škole zahrnuje zejména další rozšiřování kompetencí v oblasti identifikace rizik ve vzdělávání žáků (včetně práce s těmito riziky) a  přípravu na výkon nejnáročnějších psychologických činností ve škole, jako jsou např. krizová intervence, mediace apod.

Jako součást přípravy na metodické činnosti v oblasti školních psychologických služeb jsou školní psychologové vzdělávací skupiny C také zapojováni do vedení společných workshopů a v rámci odborných setkání v krajích pomáhají metodikům řešit problematické případy z praxe  méně zkušených školních psychologů.

Příklady vzdělávacích programů pro školní psychology vzdělávací skupiny C realizovaných jako součást systému

 • Krizová intervence ve škole
 • Problematika školního hodnocení
 • Workshopy Prevence a řešení výchovných problémů