vzdělávání školních speciálních pedagogů

Úroveň A

Hlavním cílem DVPP pro začínající odborníky na školách je poskytnout základní informace o principech a koncepci školního poradenského pracoviště, o jejich poslání a hlavních úkolech na školách. Cíle vzdělávání jsou zaměřeny na podporu odborných kompetencí školních speciálních pedagogů v oblasti diagnostiky a intervence u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Systém vzdělávání byl zahájen základním vzdělávacím programem (program byl jako součást projektu opakován v souvislosti s postupným nástupem poradenských odborníků na školy). Témata k posílení diagnostických kompetencí školních speciálních pedagogů byla zaměřena na hlavní oblasti speciálně pedagogické diagnostiky ve škole, na diagnostiku třídy, na základní logopedické vyšetření, na rozbor prací žáků, na porozumění zprávám z vyšetření. V rámci intervenčních činností školních speciálních pedagogů ve školách byla preferována témata práce se třídou a prevence výchovných problémů ve škole. 

Příklady vzdělávacích programů pro školní speciální pedagogy vzdělávací skupiny A realizovaných jako součást systému

  • Školní poradenské pracoviště a koncepce práce školního speciálního pedagoga
  • Speciálně pedagogická diagnostika v práci školního speciálního pedagoga – úvod
  • Rozbor zpráv z vyšetření, rozbor prací žáků
  • Orientační logopedické vyšetření
  • Diagnostika vztahů a sociálního klimatu ve školních třídách
  • Práce speciálního pedagoga s třídní skupinou

Úroveň B a C

Hlavním cílem DVPP pro speciální pedagogy zařazené do skupiny B a C je zejména poskytnout jim možnost dalšího rozšiřování jejich odborných kompetencí v oblasti diagnostických a intervenčních činností ve škole v práci se žáky, pedagogy a rodiči. Na základě průběžného zjišťování potřeb školní poradenské praxe a potřeb formulovaných samotnými odborníky na školách a prostřednictvím jejich metodiků byla témata připravených vzdělávacích programů zaměřena na problematiku výchovných problémů a zvládání poruch chování žáků ve škole, na metody práce s třídními kolektivy, na problematiku práce s nadanými žáky. Vzdělávací programy pro skupiny B,C byly organizovány většinou jako společné a volitelné akce, při kterých byly využívány zkušenosti těchto odborných pracovníků. Vzdělávací programy byly realizovány převážně formou workshopů, které umožňovaly řešení vlastních problémů ze škol, diskusi a vzájemnou výměnu zkušeností.

Příklady vzdělávacích programů pro speciální pedagogy vzdělávacích skupin B,C realizovaných jako součást systému

  • Poruchy chování na ZŠ a na  SŠ
  • Metody a formy práce s nadanými žáky na ZŠ a způsoby hodno

Příklady témat vzdělávání:

1) Podpora začínajících školních psychologů, speciálních pedagogů
Školní poradenské pracoviště - cíle, úkoly, organizace, psycholog, speciální pedagog v systému školy, vedení dokumentace, spolupráce v týmu školy
Rozbor zpráv z vyšetření žáků ve školském poradenském zařízení, možnosti aplikace závěrů z vyšetření ve vzdělávacím procesu
Semináře bálintovské skupiny

2) Podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Tvorba a realizace IVP u žáků se SVP, úpravy ŠVP, vzdělávání žáků se SVP s podporou asistenta pedagoga, Třístupňový model péče v řešení rizik školního selhávání školním specialistou

3) Nástroje speciálně pedagogické a psychologické diagnostiky, intervence, reedukační metody

4) Práce s třídními kolektivy, prevence poruch chování, prevence sociálně patologických jevů, prevence užívání návykových látek, šikana, kyberšikana

5) Legislativa