1. JEDNOTNÁ ZADÁNÍ A JEJICH VYUŽITÍ PŘI ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠKÁCH

Zpřístupnění jednotných zadání 2016/2017 a jejich termíny

Jednotné zadání tvoří podstatu nové závěrečné zkoušky, která byla celoplošně zavedena ve školním roce 2014/2015, a to jak v učebních oborech kategorie H tak i kategorie E. Na tvorbě a dalších úpravách jednotných zadání se významně podílejí zkušení učitelé odborných předmětů, k tématům se vyjadřují i odborníci z praxe. Jednotná zadání jsou během školního roku zveřejňována ve třech termínech a korespondují tak s konáním samotných závěrečných zkoušek.

Termíny zpřístupnění jednotných zadání 2016/2017

Pro termín červen 2017 březen 2017
Pro termín září 2017 14. 8. 2017
Pro termín prosinec 2017 13. 11. 2017

Přístupové údaje

Adresa pro vstup do informačního systému nové závěrečné zkoušky: https://skola.novazaverecnazkouska.cz

Přístup do systému NZZ má pouze statutární zástupce školy, obvykle její ředitel, který z NÚV poštou získal přístupové údaje. Jedná se o uživatelské jméno – REDIZO školy a heslo, které mu bylo zasláno v zapečetěné obálce doporučeným dopisem.

Pokyny pro bezpečnou manipulaci s jednotným zadáním

V řadě škol nepracuje s jednotnými zadáními závěrečných zkoušek (JZZZ) ředitel školy, ale pověří své zástupce, kteří se pak stanou oprávněnými osobami a mohou se do systému přihlásit týmiž přístupovými údaji, které jim poskytne ředitel. Ředitel školy odpovídá za bezpečné nakládání s jednotným zadáním. Vhodným způsobem, jak zajistit, aby s JZZZ manipulovaly jen oprávněné osoby, může být například vedení bezpečnostního protokolu.

Pro bezpečnou manipulaci s jednotným zadáním je třeba dodržovat následující pravidla:

 • Informace obsažené v JZZZ mohou být zpracovávány pouze na klientských počítačích se strukturou systému souborů NTFS (tedy Windows NT a novější).
 • Uživatelský účet na počítači, kde se zpracovávají tyto informace, musí být nastaven tak, aby splňoval pravidla bezpečnosti a ochrany informací, např. po 15 minutách nečinnosti musí dojít k uzamčení počítače; heslo nesmí být založeno na skutečnosti, kterou může někdo získat z osobních informací (jméno, datum narození apod.), minimální délka hesla je 8 znaků; na počítači musí být funkční antivirový software.
 • Neodcházejte od počítače, na kterém je aktivní účet s přístupem k jednotnému zadání a neodesílejte toto zadání e-mailem ani jinými prostředky.
 • Jednotné zadání budete vždy stahovat na flash disk vyhrazený pouze k tomu účelu a řádně označený, který bude k dispozici jedině oprávněným osobám.

Registrace do systému nové závěrečné zkoušky

Na webovém portálu má každá škola svou kartu, obsahující seznam všech oborů, které má zapsané ve školském rejstříku a tedy schválené pro výuku. Karta školy je generována na základě údajů ze školského rejstříku.
Po přihlášení se dostanete na kartu školy. Po kliknutí na odkaz „škola“ v pravém horním rohu zkontrolujete a případně opravíte údaje o své škole (adresu, kontakty).
Registrace oboru spočívá ve vyplnění údajů o počtech žáků daného oboru v posledním ročníku. V případě, že nemáte žáky ve třetím ročníku, vyplníte 0 nebo „nemáme“. Pro získání JZZZ upraveného pro žáky se zrakovým postižením vyplníte počet těchto žáků.
Po kontrole a doplnění požadovaných údajů získáte přístup k tématům písemné, praktické a ústní zkoušky včetně veškerých podkladů.

Jak použít jednotné zadání ve verzi pro učitele a pro žáky

V informačním systému NZZ je jednotné zadání zpracováno dvěma způsoby:

 • JZZZ „pro zkoušející“ - obsahuje úplné znění jednotného zadání, tedy vše, co potřebují při přípravě i realizaci závěrečných zkoušek učitelé. Jedná se nejenom o vlastní témata a dokumentaci potřebnou k jejich řešení, ale také o organizační pokyny k zabezpečení jednotlivých zkoušek, kritéria a pravidla pro hodnocení žáků, příp. zpracovaná správná (vzorová) řešení a další podklady.
 • JZZZ „pro žáky“ - obsahuje pouze takové podklady z jednotného zadání, které žáci přímo využívají u závěrečných zkoušek (tj. anotaci témat, pokyny pro žáky, zadání témat a dokumentaci potřebnou k jejich řešení).

Je třeba dbát na to, aby při zadávání témat žákům nedošlo náhodně k záměně obou variant (a žáci se tak například nedostali k přiloženým správným řešením, která jsou zpracována u témat písemné zkoušky a určena pouze pro učitele).

Výběr témat

Jednotné zadání ve verzi pro zkoušející poskytuje úplný přehled témat jednotlivých zkoušek (písemné, praktické, ústní) a umožní Vám učinit adekvátní rozhodnutí o tom, která témata využijete pro závěrečnou zkoušku ve Vaší škole.

Jakmile si to ujasníte, vstoupíte opět do internetového informačního systému NZZ a upravíte si zadání podle svých potřeb:

 • V systému si vyberete a označíte u jednotlivých témat písemné, praktické i ústní zkoušky pouze ta témata, která chcete žákům opravdu zadat. Přitom je třeba postupovat v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. (tj. pro písemnou zkoušku zadat nejméně 3 témata, pro praktickou zkoušku nejméně 1 téma a pro ústní zkoušku nejméně 25 témat). Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 2, 34.
 • Takto označené jednotné zadání se automaticky vygeneruje a Vy dostanete informaci o tom, že již máte JZZZ přizpůsobené potřebám Vaší školy připraveno. Při Vašem následném vstupu do systému pak již budete mít k dispozici JZZZ obsahující pouze ta témata, která jste si pro realizaci závěrečné zkoušky ve škole vybrali.
 • U písemné zkoušky v oborech vzdělání s bankou úkolů se témata generují automaticky z úkolů v bance (více v příloze č. 1).

Tisk jednotného zadání

Při tisku jednotného zadání dbejte na ochranu informací. Pokud provádíte tisk na síťových tiskárnách, měly by jej provádět dvě oprávněné osoby, které následně uloží zadání do krabic nebo jiných vhodných neprůhledných obalů. Obaly následně zapečetíte (lepicí páskou podepsanou na přelepech ředitelem a označenou razítkem školy) a uzamknete do skříně.

 • Předem prosím zvažte množství výtisků. V případě písemné zkoušky je možné vytištění témat provádět bezprostředně před samotnou zkouškou poté, co si žáci vyberou téma na základě anotace.
 • Případné nezdařené nebo nadbytečné výtisky je nutno zničit ve skartovacím stroji nebo zlikvidovat způsobem, který zabrání jejich přečtení neoprávněnými osobami – zejména žáky!

Na začátku zkušebního dne oprávněná osoba vyzvedne od ředitele/ředitelky školy klíč ke skříni s jednotným zadáním. Zkontroluje neporušenost pečetí na obalech, ve kterých byly uloženy výtisky JZZZ, a odebere příslušný počet výtisků jednotného zadání pro zkoušející a pro žáky.

Závaznost jednotného zadání

Do textů jednotného zadání nelze zasahovat, proto je v informačním systému nové závěrečné zkoušky zpracováno ve formátu pdf. To je nezbytné pro dodržení jednotného zadání jako určitého standardu, který je společný pro všechny školy vyučující daný obor.

 • Určité úpravy v jednotném zadání jsou přípustné, ale pouze v tom případě, pokud je budete využívat pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Ovšem ani v takových případech nelze měnit odborný obsah témat.
 • Každé jednotné zadání obsahuje organizační pokyny (celkové a k jednotlivým zkouškám), nad jejichž rámec je nepřípustné se zadáním manipulovat.
 • V jednotném zadání může být rovněž uvedeno, že podmínky pro vykonání zkoušky konkretizuje ředitel školy (např. jednotné zadání pro obor vzdělání Kadeřník).

Výsledky žáků a hodnocení jednotných zadání

Po ukončení závěrečné zkoušky vstoupíte znovu do informačního systému pro školy, abyste vyplnili informace o výsledcích žáků a kvalitě témat. Tímto způsobem bude probíhat centrální sběr dat, aby bylo možné získat komplexní pohled na výsledky závěrečných zkoušek a zpětnou vazbu o kvalitě vytvořených témat a úkolů.

 • Doporučujeme školám, aby v každém případě vyplnily údaje o výsledcích žáků. Tyto informace jsou nutné, abychom věděli, jak se systém jednotných závěrečných zkoušek osvědčuje a kde je potřeba ho ještě dále upravovat, a to pokud jde o obsah, náročnost i formu zkoušek.  

Jak postupovat:

Na kartě školy kliknete na odkaz „Výsledky a hodnocení“. Objeví se obrazovka se třemi záložkami:

 • výsledky žáků – pro zápis údaje, jaké téma si žáci zvolili a jakou známku z něj získali;
 • hodnocení témat – pro hodnocení tématu známkou od 1 (výborné) až po 5 (nedostatečné) s možností doplnit slovní hodnocení, komentář a upozornění na případné chyby;
 • hodnocení zadání písemné zkoušky – pro hodnocení vygenerovaných témat písemné zkoušky.

Pro záznam výsledků vyberete u každého žáka ze seznamu téma, které si zvolil pro písemnou zkoušku a vylosoval pro praktickou a ústní zkoušku.

K tématu přiřadíte známku, kterou obdržel v jednotlivých zkouškách. Kliknutím na tlačítko „Uložit“ zvolené hodnoty uložíte.

 • V oborech vzdělání, kde jsou témata písemné zkoušky převedena do banky úkolů, je u písemné zkoušky uvedeno „náhodně generované téma“, takže jen vyplníte známku.
 • Kolonky spojené se jménem žáka jsou nepovinné údaje, nemusíte je vyplňovat nebo můžete z důvodu anonymity a přehlednosti vyplnit pouze žák 01, žák 02 atd.

Pro záznam hodnocení přidělíte ke každému tématu, které jste vybrali, známku, jíž ohodnotíte zpracování tématu, tj. práci jeho tvůrců.

 • V oborech vzdělání, kde jsou témata písemné zkoušky převedena do banky úkolů, záznam obsahuje jen praktickou a ústní zkoušku.
 • Kolonka „Komentáře a hodnocení“ pak slouží pro doplnění slovního hodnocení, komentář a upozornění na pří­padné chyby. Pokud této možnosti využijete, uveďte prosím i návrh na opravu chyb.

Pro hodnocení písemné zkoušky v oborech vzdělání s bankou úkolů využijete nabídnutý prostor.

 • Při odkazování na jednotlivé úkoly resp. otázky použijete odpovídající kód ve tvaru U-*** resp. O-***.

Technická podpora

Technickou podporu školám poskytuje správce informačního systému Petr Kos.
Kontakt: petr.kos@nuv_cz

Můžete se na něj obrátit:

 • jestliže máte problémy s přístupem Vaší školy do informačního systému NZZ,
 • v případě ztráty hesla – bude Vám vygenerováno heslo nové a zasláno poštou řediteli školy,
 • nenaleznete-li všechny obory, které vyučujete – obor bude přiřazen na kartu školy.