3. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

Výběr témat

Ředitel školy vybere z jednotného zadání nejméně jedno téma. Vybere-li jich více, žáci si téma losují. Počet témat praktické zkoušky není vyhláškou fixně stanoven a v jednotném zadání jednotlivých oborů se liší podle charakteru a potřeb oboru.

Délka zkoušky

V organizačních pokynech k praktické zkoušce je stanoven časový limit pro realizaci praktické zkoušky podle jednotného zadání. Tento časový limit je stejný pro všechna témata jednotného zadání praktické zkoušky daného oboru (např. Zedník) a škola jej musí respektovat. Minimální délka trvání praktické zkoušky podle jednotného zadání je 5 hodin . Podle vyhlášky č. 47/2005 Sb. v platném znění koná žák praktickou zkoušku nejdéle 3 dny, u oborů skupiny 82 Umění, užité umění 2 až 4 týdny. V jednom dni trvá zkouška nejvýše 7 hodin. Zbývající časový prostor tedy můžete využít pro případné zařazení školní části závěrečné zkoušky.

Školní část

Školní část slouží k tomu, aby škola mohla uplatnit u praktické zkoušky svá specifika vyjádřená ve školním vzdělávacím programu (ŠVP). Pokud škola tuto část do praktické zkoušky zařadí, vytváří její obsah sama a plně za něj odpovídá. Pro hodnocení školní části platí, že může ovlivnit celkové hodnocení praktické zkoušky maximálně v rozmezí jednoho klasifikačního stupně. Úspěšné řešení školní části však nemůže zlepšit celkové hodnocení, pokud žák při řešení tématu jednotného zadání neuspěje, v tom případě je klasifikován stupněm „5 – nedostatečný“.

Praktická zkouška ve firmě

Praktická zkouška se může konat jak ve škole, kde se žáci vzdělávali, tak i na pracovišti jiných osob, kde se koná praktické vyučování na základě dohody uzavřené se školou.
V případě, že se praktická zkouška váže na konkrétní firemní výrobek, který neodpovídá žádnému tématu v jednotném zadání, využije škola tzv. otevřené téma z JZZZ, nazvané Praktická zkouška ve firmě. Ve spolupráci s firmou zajistí zpracování veškerých podkladů ke konání praktické zkoušky podle metodických pokynů stanovených v tomto tématu. Tyto podklady předkládá škola v případě kontroly pracovníkům ČŠI. Otevřené téma je součástí jednotného zadání těch oborů vzdělání, kde si to vyžádala školská praxe.

Metodický materiál k zajištění praktické zkoušky podle jednotného zadání na reálném pracovišti (ve firmě, v podniku, v soukromé podnikatelské instituci) viz http://archiv-nuv.npi.cz/t/nase-skola-kona-novou-zaverecnou-zkousku-ve-firme.

Kritéria a pravidla hodnocení

Ke každému tématu jsou stanovena podrobná kritéria a pravidla hodnocení založená na systému bodového hodnocení a převodu bodů na klasifikaci. Při klasifikaci dodržte stanovené rozsahy bodů. Žák bude klasifikován nedostatečně, pokud při řešení tématu praktické zkoušky nedosáhne 50 procent bodů v oborech vzdělání kategorie H a pokud nedosáhne 40 procent bodů v oborech vzdělání kategorie E.

Samostatná odborná práce (SOP)

Co to je samostatná odborná práce
Termínem „samostatná odborná práce (SOP)“ se označuje písemné zpracování komplexního úkolu zaměřeného na prokázání všeobecných i odborných znalostí a dovedností, které úzce souvisejí s výkonem praktických činností v rámci daného oboru.
Samostatná odborná práce má obvykle širší obsahové zaměření (např. vypracování kompletních podkladů pro zhotovení a propagaci výrobků, služeb, návrh na zřízení soukromé provozovny, založení soukromého podnikání v oboru apod.). Jde o práci, která je žákům zadávána s předstihem, nejdříve v lednu daného školního roku, a na její přípravu je jim poskytován delší časový prostor – minimálně jeden měsíc. Žáci práci samostatně zpracovávají a průběžně konzultují s vyučujícími ve stanoveném časovém rozpětí. Odevzdají ji nejpozději 3 týdny před závěrečnou klasifikací v termínu určeném ředitelem školy. Škola zajistí, aby samostatná odborná práce byla k dispozici zkušební komisi. Pokud žák SOP neodevzdá, je u závěrečné zkoušky výrazně znevýhodněn.

Ve kterých oborech je SOP zařazena
23-62-H/01 Jemný mechanik - Hodinář
29-54-H/01 Cukrář
36-66-H/01 Montér suchých staveb
41-51-H/02 Včelař
41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář
65-51-H/01 Kuchař – číšník
66-53-H/01 Operátor skladování
69-51-H/01 Kadeřník
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51-H/04 Umělecký keramik

Prezentace a obhajoba výsledků samostatné odborné práce je součástí praktické zkoušky. Může probíhat podle potřeb a možností školy buď při zahájení, v průběhu nebo v závěru praktické zkoušky, případně tak, jak je uvedeno v organizačních pokynech daného oboru.

Pokyny pro realizaci SOP

Zadání samostatné odborné práce i pokyny pro její realizaci obdržely školy vyučující tyto obory v lednu 2017. Jsou rovněž ke stažení na webových stránkách NÚV. V jednotném zadání je SOP zpracována jako téma obsahující zadání samostatné odborné práce, osnovu jejího obsahu a požadavky na formální úpravu písemného zpracování. Rovněž jsou zde uvedeny obecné pokyny k organizaci jejího zadávání, zpracování, odevzdání a způsobu hodnocení. Jejich upřesnění je v kompetenci ředitele školy.

Využití SOP v opravném termínu

Jestliže žák koná praktickou zkoušku v opravném termínu v jiném školním roce, než proběhl řádný termín ZZ (např. červen následujícího školního roku), je v kompetenci ředitele školy umožnit žákovi využít písemné zpracování SOP, kterou si připravil na předchozí termín ZZ (u kterého z praktické zkoušky celkově neprospěl). Cílem je nestresovat žáky opakovaným časově náročným psaním rozsáhlého materiálu, který již dříve v požadované kvalitě vytvořili, a umožnit jim pečlivěji se připravit na praktické činnosti související s řešením témat praktické zkoušky.

Obhajoba SOP u praktické zkoušky

Pro prezentaci a obhajobu SOP je využívána praktická zkouška v souladu s pokyny v jednotném zadání. Při této zkoušce se využívají výsledky samostatné odborné práce (prezentace a obhajoba SOP, příp. zhotovení výrobku podle vypracovaného technologického postupu, technické dokumentace apod.), které se promítají do klasifikace praktické zkoušky. Žák představuje písemné zpracování SOP zkušební komisi, vysvětluje a obhajuje způsob a postup navrženého řešení. Jestliže je SOP spojena s vypracováním praktického úkolu, vysvětluje a obhajuje rovněž způsob i výsledek jeho realizace.
Smyslem využívání samostatné odborné práce u závěrečné zkoušky je to, že žáci při jejím zpracování mohou prokázat hlubší a ucelenější znalost určité odborné problematiky, kterou řeší na základě samostatného a tvůrčího přístupu. Také mohou předvést schopnost prezentovat výsledky vlastní práce. Zkoušející má příležitost na tomto základě nejen lépe posoudit celkovou odbornou připravenost žáka na výkon daného povolání, ale i jeho klíčové kompetence (především komunikativní, personální a sociální, schopnost vyhledávat a zpracovávat informace).