Jak vytvořit minimální preventivní program

Existují dvě publikace, které jsou pro tvorbu MPP zásadní. Jedná se o základní a první ucelenou „učebnici“ primární prevence (Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. (Eds.) (2010). Primární prevence rizikového chování ve školství.), která kromě kompletního shrnutí aktuálních poznatků z českého prostředí přináší též systematický a propracovaný návod, jak MPP vytvořit. Zároveň obsahuje ucelený přehled legislativních dokumentů a četná konkrétní doporučení pro postup v krizových situacích z pera právníků, kteří se na oblast školské prevence specializují.

Druhou publikací (Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L. (2012). Doporučená struktura a rozsah Minimálního preventivního programu školské prevence rizikového chování.), kterou je třeba doporučit, je opět ojedinělý ucelený text nabízející strukturu a podrobný popis toho, jaká konkrétní témata a v jakém rozsahu by si žák měl osvojit za celou dobu školní docházky a jaké z jeho klíčových kompetencí by měly být primární prevencí formovány. Tato publikace je velmi podrobná a poprvé se v ní učitelům nabízí možnost si na konkrétních příkladech uvědomit, které z témat je schopna škola pokrýt z vlastních zdrojů a na která témata si zvát externí organizace. Obě zde avizované publikace vznikly v rámci ESF projektu na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a je možné je stáhnout na internetu zdarma, jsou tedy všeobecně dostupným zdrojem aktuálních informací.  

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/70/2006/Monografie-Primarni-prevence-rizikoveho-chovani-ve-skolstvi-

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/17/3758/Navrh-doporucene-struktury-minimalniho-preventivniho-programu-prevence-rizikoveho-chovani-pro-zakladni-skoly

zpracovala Veronika Pavlas Martanová, květen 2014