IV. Archivace výsledků e-zkoušek a jejich tisk

Zkouškový server v sobě uchovává také výsledky žáků a slouží jako archiv. 


30.jpg

V záložce „Výsledky“ je jednak přehled podle oborů, tříd a žáků. U každého žáka je uveden stav hodnocení, počet bodů, kterých dosáhl z celkového počtu bodů, úspěšnost a známka, kterou systém vypočítává podle univerzální převodní tabulky (zvlášť je pro obory kategorie H a zvlášť pro obory kategorie E).
 

Kliknutím na záložku „Záznam zkoušky“ škola získá pro vybraného žáka záznam z elektronické písemné závěrečné zkoušky, který obsahuje všechny žákovy odpovědí, u každé z nich potom bodové ohodnocení, jméno hodnotitele a popřípadě komentáře hodnotitele.

31.jpg
 

Vedle záznamu zkoušky je umístěna záložka „Přehled“, kde se zobrazuje úspěšnost vybraného žáka podle oblastí.

 
32.jpg

Vlevo nahoře na základní obrazovce zkouškového serveru je záložka Přehled, která ukazuje výsledky žáků podle oborů.

Upozornění:
Všechny výstupy se dají poslat buď přímo na tiskárnu, která je nastavena pro počítač se zkouškovým serverem, nebo uložit do pdf.

Ukládání nebo tisk je možno provést kdykoliv po spuštění zkouškového serveru.
Do zkouškového serveru je možno přidávat další termíny zkoušek (viz kapitola II. Administrace zkouškového serveru a realizace zkoušky), ale doporučujeme vždy uzavřít školní rok, ponechat výsledky v archivu a pro nový školní rok instalovat novou verzi zkouškového serveru.

Správce zkouškového serveru (správce zkoušky) může sledovat průběh hodnocení a zároveň přepočet na známku.

33.jpg