Pokusné ověřování výuky podle pilotního Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia RVP DG a ŠVP

Úkol je řešen na základě vyhlášení pokusného ověřování, č. j.: 19242/2007-23 ze dne 26. 9. 2007.

Všechna pilotní dvojjazyčná gymnázia zahájila v září 2009 výuku podle vlastních školních vzdělávacích programů. Výsledkem šestiletého pokusného ověřování ŠVP je návrh na další postup při řešení problematiky vzdělávání v dvojjazyčných gymnáziích. Pokusné ověřování bude ukončeno 31. 12. 2015.

Ověřování výuky podle ŠVP se v letech 2012 až 2015 zaměřilo především na:

  • Ověření, zda školy opravdu dokážou připravit žáky na dvojjazyčnou výuku; způsob ověřování dosažení znalostí a dovedností v cizím jazyce, v němž probíhá bilingvní příprava
  • Co se osvědčilo a co ne v ŠVP v oblasti jazykové přípravy na bilingvní výuku
  • Kdo vyučuje jazykovou přípravu (čerpáme zpředchozího monitoringu)
  • Ověřování jazykové přípravy v oblasti dalšího cizího jazyka zejména s ohledem na povinné testování po druhém ročníku (druhý jazyk je nejčastěji angličtina, nejedná-li se o anglicko-česká „bilingva“): zjistíme, zda je výuka angličtiny na těchto gymnáziích v prvních dvou ročnících povinná a jaká je rozvaha školy za tímto ustanovením v ŠVP
  • Problematické oblasti ŠVP v souvislosti s počátkem výuky více předmětů v cizím jazyce – zaměříme se na matematiku, dějepis, přírodovědné předměty a zařazování průřezových témat
  • Informace o potřebách a požadavcích škol vůči RVP DG
  • Informace o tom, zda některé dosud vyjádřené potřeby/požadavky platí pro většinu dvojjazyčných gymnázií, anebo jsou to jen individuální obtíže
  • Výsledky vzdělávání žáků dvojjazyčných gymnázií (zejména s ohledem na společnou část maturitní zkoušky
  • Uplatnitelnost absolventů v terciárním vzdělávání a později na evropském i domácím pracovním trhu

Ověření proběhne do konce září 2013 zejména prostřednictvím dotazníkového šetření. Další aktivitou jsou návštěvy některých gymnázií a monitoring výuky a řízená hospitace se záznamem. Vedle toho nabízíme dvojjazyčným gymnáziím možnost konzultací a osobního setkávání. V roce 2013 uspořádá NÚV za účasti MŠMT, ČŠI a zástupců dvojjazyčných gymnázií odborné setkání, které umožní výměnu názorů na tento způsob vzdělávání a zejména sdílení příkladů dobré praxe.

Průběžné zprávy jsou zasílány pro informaci gremiální porady náměstka skupiny 2 MŠMT každoročně v listopadu.


Pilotní verze RVP DG


Shrnutí výsledků PO v letech 2010 - 2015.

Částečnou informace o PO v dvojjazyčných gymnáziích naleznete také  v tomto materiálu VÚP v Praze.