Profesní, odvětvová a vzdělanostní struktura pracovní síly v kontextu se sférou vzdělávání

Schopnost inovovat a vyvíjet nové technologie je jedním z prostředků, jak se vyrovnat s neustále se zvyšujícími konkurenčními tlaky, které jsou spojené s fungováním trhu v éře globalizace. Jádrem konkurenceschopnosti je dnes přístup založený na orientaci na vysoce kvalitní produkty, inovaci a flexibilní produkci na rozdíl od přístupu založeného na nízkých cenách a standardní masové produkci.

Vývoj inovací a nových technologií, resp. jejich aplikace v praxi výrazně a stále častěji mění situaci na trhu práce. Přednost pochopitelně dostávají pracovníci adaptabilní a ochotní dále se vzdělávat, u čerstvých absolventů potom zejména ti, kteří jsou vzdělávacími zařízeními kvalitně připraveni. Znalost těchto technologií tak značně ovlivňuje úspěšné zapojení absolventů škol na pracovním trhu.

Změny, ke kterým dochází v oblasti inovací a nových technologií, a tím i v jednotlivých profesích, odvětvích i v celé ekonomice, je potřeba zaznamenávat tak, aby se promítaly do koncepce odborného vzdělávání. Cílem je, aby kompetence absolventů odpovídaly aktuálním a budoucím potřebám vyžadovaným na trhu práce.

 

 Uvedené studie mapují stav a vývoj zaměstnanosti v kontextu hospodářského a politického vývoje, a to nejen celkově, ale i v jednotlivých třídách a podtřídách zaměstnání a z pohledu odvětví. Na základě výpočtů podrobně zjišťují trendy proměn profesní a vzdělanostní struktury zaměstnanosti v konkrétních podtřídách zaměstnání a vysvětlují příčiny aktuální situace.

 

Studie také přinášejí srovnání stavu a vývoje zaměstnanosti pracovníků se strukturou absolventů vstupujících na trh práce. Kromě celkového pohledu hodnotí strukturu připravovaných žáků z pohledu tříd zaměstnání a podle počtu zaměstnaných členěných dle skupin oborů.

 

Veškeré analýzy jsou doplněny grafy ilustrujícími dlouhodobý vývoj, podrobnými tabulkami konkrétních hodnot a trendů a přehlednými mapkami, které dokreslují strukturu zaměstnanosti z regionálního pohledu.

 

V poslední studii je věnována pozornost hodnocení situace ve zpracovatelském průmyslu, protože průmyslová výroba sehrávala v české ekonomice vždy dominantní úlohu. 

 

Publikace obsahují přehledně zpracované informace jednak od expertů oborových skupin, jednak od pracovníků vědeckotechnických parků, kteří znají a sledují vývoj ve světě práce, a odborníků, kteří mají zkušenosti s tvorbou programů odborného vzdělávání. Publikace sumarizují názory vybraných odborníků na odhadnutelný vývoj jednotlivých odvětví, resp. na očekávané trendy vývoje kvalifikačních požadavků profesí v České republice a přináší také zpracované náměty expertů na změny ve vzdělávání. Vyjádření vybraných expertů není orientováno pouze na aktuální stav; je zaměřeno na mapování a analýzu celkových trendů, perspektiv a perspektivních dovedností důležitých pro jednotlivé sektory či odvětví s ohledem na působení obecnějších trendů.

 

Publikace se zabývá projekcí kvalifikačních potřeb trhu práce jak v celé ekonomice, tak i v podrobnějším členění odvětví i profesí dle vypracované klasifikace.

Analyzovány jsou jednak faktory ovlivňující počet a strukturu pracovních míst, jednak vývoj kvalifikačních struktur. Po celkovém pohledu od pol. 19. stol. je podrobně analyzována struktura zaměstnaných v posledním desetiletí v odvětvové, profesní i vzdělanostní struktuře a ve srovnání se zeměmi EU.

Významnou součástí jsou zahraniční projekce a jejich porovnání s projekcí Střediska vzdělávací politiky PedF UK.