Co ukázala zpětná vazba ze škol v roce 2019

Po skončení každého termínu závěrečných zkoušek mají školy možnost vyplnit dotazník připravený v informačním systému.  Tato tzv. zpětná vazba zjišťuje na jedné straně výsledky žáků dosažené u zkoušek a na druhé straně se v ní školy mohou vyjádřit ke kvalitě jednotných zadání a napsat své připomínky. Tyto informace umožňují dále zlepšovat jednotné závěrečné zkoušky.  


Závěrečné zkoušky v červnu 2019  

K červnovému termínu se zaregistrovalo 501 škol, které vyučují učební obory. Ke zkouškám zde bylo přihlášeno 27 738 žáků, z toho 19 076 chlapců a 8 662  dívek. V oborech kategorie H se jednalo o 24 840 žáků, z toho 17 339 chlapců a 7 501 dívek, v oborech kategorie E to bylo 2 898 žáků, z toho 1 737 chlapců a 1 161 dívek.

Výsledky žáků

 Výsledky žáků poskytlo ve zpětné vazbě 230 škol tj. 45,9 % škol.

 Známka

Písemná

Praktická

Ústní

1

1274

2750

2493

2

2470

2869

2498

3

2741

2190

2347

4

2178

1114

1601

5

614

220

219

 

 

 

 

 


 

Známky podle typu zkoušek

 

graf 2019-ma.jpg.png

 

Žáci dosáhli v písemce průměrné známky 2,8, při ústní zkoušce 2,4 a při praktické zkoušce 2,25.

  • Podobně jako v minulých letech byla pro žáky nejtěžší písemná zkouška, kde je také největší počet neúspěšných absolventů. Nesložilo ji 614 žáků a nejčastějšími známkami jsou dvojka a trojka.
  • Ústní zkoušku nesložilo 219 žáků a nejčastějšími známkami jsou dvojka a jednička.
  • U praktické zkoušky propadlo 220 žáků a nejčastějšími známkami jsou dvojka a jednička.

  

Hodnocení témat

Hodnocení témat vyplnilo 60 škol, tj. pouze 12%. Při tomto hodnocení přidělovaly školy tématům známky od jedničky do pětky. Průměrná známka hodnocení je 1,34. Hodnocení 5 uvedly čtyři školy v pěti oborech.

Kromě přidělování známek měly školy možnost vyjádřit také konkrétní připomínky. Většinou však dávaly kladné hodnocení typu: Bez komentáře, Druh a obsah všech témat bez výhrad, Dobře zvolené téma apod.

Skutečných připomínek bylo velmi málo. Poukazují např. na drobný technický problém nebo nepřesnou či zastaralou formulaci zadání. Pedagogové také upozorňují, že určitá témata jsou příliš náročná (nebo také málo) nebo že kladou neadekvátní časové nároky. Např. u oboru Cukrář jedna škola navrhla, aby byla z důvodu přílišné pracnosti vyřazena témata: jádrové trubičky, jádrové kornoutky s ovocným bílkovým krémem a špičky s tekutou náplní. A navrhla současně, čím je nahradit. Učitelé také u některých oborů vznesli požadavky na změnu bodového hodnocení. Např. v oboru Číšník škola požadovala, aby byl přehodnocen počet bodů za sestavení slavnostní tabule (nyní 25 bodů) a obhajobu samostatné odborné práce (nyní 10 bodů) na 20 a 15 bodů.

Objevily se i připomínky, že je v některých zadáních příliš teorie a málo praxe. V technických oborech školy upozornily na to, že jsou jednotlivá témata různě rozsáhlá a jejich náročnost je nevyvážená, případně také na to, že se změnily normy používané ve školách. Připomínky se týkaly také přílišné obtížnosti řady témat u oborů kategorie E.

Všechny připomínky z červnového termínu byly vypořádány v letních měsících. Vypořádání má na starosti vždy editor či editorka daného jednotného zadání. Chyby a nepřesné formulace byly okamžitě opraveny, tak aby se už v jednotných zadáních pro další termíny ZZ nevyskytovaly. Podstatnější změny ale budou provedeny až v zadáních pro školní rok 2019/2020. Kvůli nim se konají v CZVV (dříve v NÚV) porady k těm oborům, které takové změny vyžadují. Porad se zúčastňují pedagogové ze škol, které daný obor vyučují, na místě jsou dohodnuty potřebné změny, postup prací a také kdo je za jejich provedení zodpovědný.


Závěrečné zkoušky v září 2019

V září 2019 se k závěrečným zkouškám zaregistrovalo 348 škol, které si stáhly zadání pro 91 oborů vzdělání. Jednotné zadání pro září tedy použilo 70% škol. Zářijový termín je opravný pro žáky, kteří v červnu neuspěli, a náhradní pro ty, kteří se ZZ nemohli zúčastnit v červnu. Ke zkouškám šlo 3 942 žáků, z toho v oborech kategorie H to bylo 3 756, v oborech kategorie E jen 186.  

Výsledky žáků

Výsledky žáků vyplnilo 80 škol (23% z registrovaných škol). 

  • Nejhůř dopadla písemná zkouška s průměrnou známkou 3,16, nesložilo ji 117 žáků. Jde o podstatné zhoršení oproti červnu, kdy žáci dosáhli  průměru 2,27.
  • Při ústní zkoušce dosáhli žáci průměru 3,15 a nesložilo ji 47 žáků. Také zde jsou výsledky horší - v červnu žáci dosáhli průměru 2,4.
  • Nejlépe dopadla praktická zkouška s průměrnou známkou 2,98, propadlo 33 žáků. Jde opět o zhoršení oproti červnovému termínu, kdy byl průměr 2,25. 

Hodnocení témat 

Hodnocení témat vyplnilo pouze 6 škol. Témata byla školami hodnocena převážně velmi pozitivně - průměr známek činí 1,7. Žádné téma nebylo hodnoceno známkou pět, čtyřku a trojku udělila vždy jedna škola, ostatní hodnotily jedničkami a dvojkami.  

Ve zpětné vazbě byla uvedena jen jedna připomínka, a to v oboru Opravář zemědělských strojů. Škola v ní navrhuje úpravu v zadání praktické zkoušky, protože požadovaný výrobek považuje za příliš náročný z časového hlediska a materiál, který má být použit, není v současnosti na trhu. Připomínka bude vypořádána do zveřejnění jednotných zadání pro červen 2020.