Pokusné ověřování provozu integrované lesní mateřské školy

Lesní mateřské školy či přírodní mateřské školy jsou zařízení, která představují určitou institucionální alternativu v péči o děti předškolního věku. Myšlenka těchto škol vznikla ve Skandinávii (Norsko, Švédsko, Dánsko), kde existují od r. 1950. Podobné „školky“ vznikají také v Německu.

Lesní (přírodní) mateřské školy se vyznačují tím, že nemají vlastní budovu. Z toho důvodu jsou náklady na jejich vybudování a provoz relativně nízké. Děti tráví většinu času ve volné přírodě, a to celoročně. Při špatném počasí a v zimě mají možnost využít přístřešku (domečku, altánu) či upravené maringotky. Přístřešky slouží jako místo srazu dětí, jsou v nich uloženy potřebné pomůcky a hračky. Děti zde pobývají minimálně. Zastánci této alternativy vnímají pobyt dětí v přírodě jako prvek, který vyvažuje současný životní styl a podporuje zdravý rozvoj dětí. Spatřují v něm protipól k dnešní konzumní, mediální a přetechnizované době. Přírodní prostředí považují za skvělé zázemí se stále novými impulsy, které podporují rozvoj dětí, jejich přirozené vlohy, a stejně tak i jejich učení.

Vzniká otázka, zda by se lesní mateřské školy nemohly stát jednou z možných alternativ předškolního vzdělávání také v ČR a kromě jiného napomoci alespoň částečně řešit aktuální nedostatek míst pro děti v mateřských školách. Z toho důvodu bylo dne 4. června 2010 pod č.j. 10886/2010-22 vyhlášeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokusné ověřování provozu integrované lesní mateřské školy Lesníček při Mateřské škole Semínko, o.p.s., Kubatova 1/32, Praha 10-Hostivař. Ověřování probíhá v nově vzniklé integrované lesní mateřské škole Lesníček při běžné Mateřské škole Semínko, o.p.s., která je je zaměřena na ekologickou výchovu a výchovu k udržitelnému rozvoji. Sledováním pokusného ověřování byl pověřen Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Ověřování bude ukončeno 30. 6. 2012.

Dosavadní výsledky pokusného ověřování Lesní mateřské školy