Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění - 2014

Šetření názorů absolventů VOŠ  tři roky po ukončení studia. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2014. 63 stran.

publikace ke stažení publikace ke stažení (2,26 MB)


Publikace vznikla v rámci činnosti Referátu trhu práce NÚV. Jedná se o dílčí dokument, který je součástí dlouhodobé řady publikací mapujících hodnotící názory absolventů středních i vyšších odborných škol na kvalitu a obsah dosaženého vzdělání vzhledem k jejich vstupu a setrvání na pracovním trhu. Tato publikace předkládá výsledky šetření vzorku absolventů vyšších odborných škol 3 roky po ukončení jejich studia.

Stěžejní témata jsou zaměřena na zjištění spokojenosti absolventů s úrovní znalostí a dovedností získaných na VOŠ, spokojenosti s volbou VOŠ a oboru studia, hodnocení uplatnění se na trhu práce, vztah k profesi, problémy se vstupem na pracovní trh a úspěšnost pracovních či studijních plánů.

Důležité výsledky přináší také kapitoly porovnávající zmíněné skutečnosti napříč skupinami oborů studia VOŠ, v poslední kapitole naleznete i profily vybraných skupin oborů.  V celé publikaci je uváděno i porovnání s výsledky obdobné analýzy z roku 2008.