Přípravné třídy

Jak zpracovat vzdělávací obsah ve školním vzdělávacím programu přípravného stupně základní školy speciální.

Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), je v §48 a) do systému vzdělávací soustavy České republiky zaveden „přípravný stupeň základní školy speciální“, který umožňuje nezbytnou přípravu na vzdělávání dětem s těžším stupněm mentálního postižení, postižením více vadami a autismem. Příprava na vzdělávání v „přípravném stupni“ respektuje vývojové zvláštnosti těchto dětí v době před nástupem k povinnému vzdělávání, což odpovídá trendu včasné odborné speciálně pedagogické péče o děti se zdravotním postižením a je uplatňována v mnoha zemích EU.

metodika_pripravne tridy.pdf