V oboru Provozní služby je třeba zjednodušit písemnou zkoušku

Porada se zástupci škol vyučujících obor Provozní služby se uskutečnila v Centru zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) dne 13. 11. 2019.  Zúčastnili se jí zástupci 17 škol  a pracovníci Oddělení závěrečné zkoušky CZVV: vedoucí oddělení  Hana Hušáková, editorka jednotných zadání v oborech kategorie E Renata Pyrochtová a  editorka jednotného zadání  v oboru Provozní služby  Romana Jezberová.  Účastníci se dohodli na potřebných změnách i na tom, kdo za ně bude zodpovídat.  

Písemná zkouška

Písemná zkouška se účastníkům porady jevila jako nejvíce komplikovaná část jednotného zadání, hlavně s ohledem na vyjadřovací schopnosti žáků v oborech kategorie E. Při revizi úkolů písemné zkoušky tedy dojde k těmto změnám:

  • Budou zařazeny různé formy zadávání úkolů s cílem umožnit žákům konkrétní jednoznačné odpovědi - doplňování údajů k obrázkům, slov či slovních spojení do vět, tabulky s přiřazováním vzájemně souvisejících slov, termínů apod.
  • Budou konkretizovány a rozfázovány úkoly, které jsou v současnosti zadány příliš obecně, tak aby žák mohl co nejjednodušším způsobem uvést požadovaná fakta.
  • Současně dojde i k revizi hodnocení, aby počet přidělovaných bodů odpovídal výčtu konkrétních správných údajů uvedených žákem v řešení daného úkolu.
  • Do písemné zkoušky bude zpracován a zařazen průřezový test zahrnující všechny 4 oblasti v oboru. Bude zde po dvaceti otázkách z Úklidových prací, Přípravy pokrmů, Šití a oprav prádla a Údržby prádla – praní a žehlení. Žákovi se bude generovat do tématu 20 testových otázek (v poměru 5:5:5:5), přičemž správně zodpovězená otázka = 1 bod.
  • Témata písemné zkoušky budou přebodována: Za každou základní odbornou oblast s otevřenými úkoly a odpověďmi bude žákovi přiděleno 20 bodů, tedy celkem 80 bodů + 20 bodů za test. Žák může tedy získat v písemné zkoušce maximálně 100 bodů.

Praktická zkouška

  • Současná struktura témat praktické zkoušky neobsahuje témata z Údržby prádla – praní a žehlení. Tento okruh by měl být podle účastníků porady doplněn. Kromě toho bude všech 10 dosavadních témat praktické zkoušky zrevidováno z hlediska aktuálnosti zařazených výrobků a využívaných technologií (např. zda je vhodné vyrábět u praktické zkoušky jehelníček, zda se v rámci moderních technologií dosud při šití využívá dvojitého hřbetového švu apod.).

Ústní zkouška

  • Témata jsou nyní sestavena průřezově a obsahují otázky minimálně ze tří oblastí (Úklidové práce, Příprava pokrmů, Šití a opravy prádla, Údržba prádla - praní a žehlení). Tento stav označili účastníci porady za vyhovující. Formulace některých otázek by ale měly být podle jejich názoru zjednodušeny. Proto bude zkontrolováno všech 45 témat ústní zkoušky s cílem zjednodušit případné příliš složité formulace.

Revize všech částí jednotného zadání bude provedena nejpozději do 30. 1. 2020.