1. Kontext fungování školy a její vize

Historické budovy českých gymnázií mají zvláštní kouzlo: působí většinou vznešeně a přísně. U gymnázia v Holešově to platí také. Ale je to jen do okamžiku, kdy vstoupíme do budovy. Tam je ruch veskrze moderní. Poznáme to nejen na zjevech mladých lidí, ale také na stylu práce pedagogického sboru. A to mne právě přivedlo do této budovy: zjistit, jak probíhá na této škole evaluační proces. Škola se již v minulých letech snažila budovat dobré klima pro své žáky. A nyní  chtěla svou činnost podrobit evaluaci, aby poznala, kde je možno výchovně-vzdělávací proces dále zkvalitnit. Zároveň chtěla dostat zpětnou vazbu o průběhu procesu evaluace.

Škola sídlí v historické budově z roku 1902, která je doplněna o přístavbu z roku 1999. Kapacita školy zajišťuje vzdělávání 480 žáků v 16 třídách. Areál je doplněn o přilehlé moderně upravené školní hřiště a školní park. Škola je výhodně umístěna v bezprostřední blízkosti vlakového a autobusového nádraží na hlavní ulici města. Gymnázium je spádovou školou pro žáky ze základních škol těchto obcí: Holešov a okolní obce, Bystřice pod Hostýnem, Hulín, Fryšták,  Kroměříž,  Zlín.

Škola poskytuje vzdělání v osmiletém a čtyřletém studiu.

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 2 zástupci ředitelky (z toho jeden statutární) a interní učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů. Početní zastoupení mužů a žen je vyrovnané. Ve škola působí také lektor anglického jazyka.

Zaměření školy je patrné z jeho vymezení ve školním vzdělávacím programu školy (viz Příloha č. 1, s. 8):

„Jaká  je naše škola?“

Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání a připravuje žáky pro studium na různých typech vysokých škol. Našim cílem je vytvořit pro žáky takové vzdělávací, výchovné i materiální podmínky, aby mohli rozvíjet své studijní předpoklady. Nabízíme jim možnost individuální a průběžné volby studijního programu přírodovědného nebo společenskovědního zaměření, dle zájmu, potřeb a v souladu s jejich další studijní orientací. Studijní program je postaven na principu profilace studentů prostřednictvím volitelných předmětů, kterým jsou v závěrečném ročníku studia věnovány téměř všechny disponibilní hodiny ředitelky školy. V rámci studijního programu věnujeme velkou pozornost nejen předávání vědomostí a poznatků, ale dovednosti učit se, řešit samostatně problémy s učením i řešit osobní problémy.

„Čím se naše škola odlišuje a co specifického žákům nabízí?“

Otevřené a přátelské prostředí, umožňující diskusi a názorovou různorodost.

Velmi dobrou úroveň komunikace mezi žáky, učiteli a vedením školy.

Vysokou úroveň pedagogické práce s žáky.

Přiměřenost kladených nároků a požadavků na žáky.

Vzájemný respekt a úcta ve vztahu učitel žák.

Velkou nabídku mimoškolních aktivit (práce s žáky mimo vyučování).

Průběžné, systematické a cílené vzdělávání učitelů.

Zkušenosti s mezinárodními, celostátními i regionálními projekty.

„K čemu směřujeme?“

Vedeme žáky k samostatnému studiu, motivujeme je k  celoživotnímu vzdělávání, připravujeme je k vysokoškolskému studiu. Učíme žáky pracovat s informacemi, spolupracovat s ostatními a připravujeme je k zapojení do reálného života. Směřujeme žáky k vytvoření vlastního názoru a zároveň k respektování názorů druhých.

Možnosti  školy:

Nabízíme nadstandardní nabídku výuky cizích jazyků, volný přístup k internetu, studijním materiálům a literatuře ve školní studovně. Umožňujeme žákům využívání sportovního areálu školy, organizujeme sportovně turistické kurzy, zahraniční poznávací zájezdy a mnoha dalších mimoškolních aktivit. Zapojujeme se do mezinárodních projektů.