1. května začíná projekt Cesta ke kvalitě...

29.4.2009     Česká škola     Cesta ke kvalitě je národní projekt MŠMT s plným názvem „AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“. Realizuje ho Národní ústav odborného vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání, je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.

V rámci probíhající reformy jsou základní i střední školy povinny pravidelně provádět zhodnocení vlastní práce. Podívat se s určitým nadhledem na své vlastní působení není ovšem nic jednoduchého, je k tomu třeba znát také kriteria, podle nichž bude vše probíhat, a mít k tomu objektivní nástroje. Právě vlastní hodnocení (autoevaluace) ukáže, v čem byla škola úspěšná a co se jí dosud příliš nedařilo a tato sebereflexe může být odrazovým můstkem k pozitivním změnám.

Školy ovšem pokládají vlastní hodnocení za velký problém. Chybí jim nejenom metodická podpora, ale obávají se i toho, aby problematické části vlastního hodnocení nebyly využity zřizovatelem či Českou školní inspekcí k celkově negativnímu hodnocení školy.

 

Cesta ke kvalitě nabízí pomocnou ruku

 

- Pro školy bude připravena celá řada pomůcek, které jim dnes při vlastním hodnocení chybí. Jde o tzv. evaluační nástroje, jako jsou dotazníky pro žáky, rodiče i učitele, hospitační protokoly, kroniky akcí školy či rozhovory se žáky, rodiči apod. Další potřebnou pomůckou, kterou pedagové budou moci využívat, je nový výkladový slovník pro oblast vlastního hodnocení.

- Ředitelé škol a učitelé se budou moci zúčastnit akreditovaných vzdělávacích programů. V jejich rámci bude proškoleno 210 koordinátorů a 28 poradců pro oblast vlastního hodnocení škol. V každém kraji České republiky proběhnou dvě minikonference pro odbornou veřejnost.

- Školy budou mít příležitost vzájemně si předávat své zkušenosti. Vznikne databáze příkladů dobré praxe v oblasti řízení kvality, kde se školy mohou inspirovat.

- Přímo ve školách budou pomáhat „terénní“ poradci a učitelé se budou moci obracet o radu na call centrum.

- Na základě konsenzu všech stran bude stanoven žádoucí přístup České školní inspekce a zřizovatelů k vlastnímu hodnocení škol.

 

„Chtěli bychom, aby projekt Cesta ke kvalitě pro školy znamenal tak výraznou pomoc, aby už vlastní hodnocení nevnímaly jako něco problematického nebo jako práci, s níž si nevědí rady,“ říká hlavní manažer projektu Martin Chvál. Výsledky projektu by měly školám sloužit jako dostatečné zázemí, které jim umožní hodnotit vlastní práci kvalitněji, s využitím ověřených nástrojů, aniž by si je museli sami intuitivně vytvářet. „Velmi důležité je i to, že projekt povzbudí pedagogické pracovníky, aby nabízeli své zkušenosti s vlastním hodnocením jiným školám a sami využívali inspirativních příkladů svých kolegů. Věříme, že tak vzniknou sítě vzájemně se učících škol, které se díky sdílení zkušeností budou přirozeně rozvíjet,“ zdůrazňuje Martin Chvál.