1. Úvod

Základní údaje o škole

Speciální škola Chrudim patří k největším speciálním školám Pardubického kraje. Její nabídka oborů speciálního základního vzdělávání plně zohledňuje regionální poptávku v souladu s mírou mentálního postižení žáků. V roce 1997 získala škola zrekonstruovanou, moderně vybavenou školní budovu umístěnou v historickém centru města.  Školní zahrada, kterou lemují středověké hradby, zajišťuje škole výbornou klidovou zónu. Umístění školy je výhodné také z hlediska  dopravní obslužnosti
a dostupnosti všech výchovně vzdělávacích a kulturních zařízení.

Škola nabízí tyto obory vzdělávání: základní škola praktická, základní škola speciální a kurz pro doplnění základů vzdělání. Ve škole fungují dvě školská zařízení, školní družina a přípravný stupeň.

Škola z hlediska kapacity, účelnosti, vybavení

Škola disponuje těmito pracovišti:

a) školní budova

 • 15 samostatných kmenových učeben,
 • 5 odborných učeben (počítačová, logopedická, hudební, herní a audio-video, projekční),
 • 5 dílen (kovo, dřevo, cvičná kuchyň a šicí dílna, keramická, textilní dílna).

Pro zajištění tělesné výchovy slouží tělocvična a učebna s vybavením zaměřeným na doplňující cvičební program (rekondiční, rehabilitační, kompenzační), venkovní hřiště na míčové hry (využití sportoviště ZŠ Školní náměstí). Pro činnost školní družiny
s 1 oddělením je zajištěna 1 samostatná místnost. Zázemí školy tvoří dále 12 kabinetů,
z toho 5 funguje jako přípravna materiálu pro dílny, a sklady. Jsou zde 2 sborovny,
1 knihovna, která slouží současně jako poradní místnost, a 4 kanceláře. Ve škole je vybudována vnitřní počítačová síť.

b) Odloučené pracoviště při DSS ve Slatiňanech

 • Klášterní ulice – 5 učeben,
 • Sluneční dům – 1 učebna.

Ve škole se vyučuje celkem ve 20 třídách, z toho je 11 tříd praktické školy a 9 tříd školy speciální, školní družina má 1 oddělaní.

Výuka probíhá dle vlastních vzdělávacích programů. Speciální základní škola Chrudim je od roku 2008 partnerskou školou VÚP Praha, spolupracuje s tímto zařízením při tvorbě a realizaci ŠVP.

V ZŠ praktické se připravují žáci na budoucí přechod do odborných učilišť, v ZŠ speciální mají absolventi po ukončení desetiletého výukového programu možnost dalšího vzdělávání v praktické škole.

Pedagogičtí pracovníci

Pedagogický sbor tvoří celkem 30 pedagogických pracovníků, z toho 27 učitelů
a 3 vychovatelky. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je využívaná asistenční práce – jde o asistentky pedagoga a osobní asistentky (tito nepedagogičtí pracovníci  jsou hrazeni z jiných zdrojů). Poradní sbor ředitelky školy tvoří 7 členů pedagogického týmu.

Charakteristika žáků

Základní škola praktická zajišťuje výchovu a vzdělání žáků s lehkým mentálním postižením. Při práci se vychází z osobnosti dítěte a stupně jeho postižení, temperamentu, psychických zvláštností, specifických poruch učení a sociálního zázemí.

Základní škola speciální je určena pro žáky, kteří vzhledem k rozsahu svého mentálního postižení nejsou schopni zvládat učivo základní školy praktické. Jsou vzděláváni podle vzdělávacího programu pro žáky v ZŠ speciální. Vzdělávací program ZŠ speciální umožňuje postupovat se všemi žáky individuálně, přizpůsobit se jejich potřebám a požadavkům. Vzdělávací stránka je rovnocenná stránce výchovné, proto jsou zastoupeny i složky výchovy.

Ve škole se vzdělávají také žáci s jiným zdravotním postižením – tělesným, zrakovým, sluchovým, s vadami řeči, souběžným postižením více vadami a autismem. Školu také navštěvují žáci se zdravotním znevýhodněním – zdravotně oslabení, dlouhodobě nemocní, kteří vyžadují zohlednění při vzdělávání, a žáci se sociálním znevýhodněním, z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy.  Převážná většina žáků je z  Chrudimi, menší počet dojíždí z okolních obcí.

 

Zaměření školy

Školní kurikulum je součástí života všech žáků, je prostředkem formování jejich osobnosti a přípravou na budoucí profesní zařazení. Vzdělávací program školy byl realizován s ohledem na tyto priority:

 • dát spravedlivé příležitosti všem žákům tak, aby každý z nich mohl dosáhnout maxima svých možností,
 • být vstřícnou školou ke všem dětem, rodičům, učitelům,
 • připravit budoucí absolventy školy co nejlépe pro život po stránce vědomostní, osobní i společenské.

Vzdělávací program školy vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje školy.

Dlouhodobá koncepce školy (zásady)

 • Kvalitní výukou, zprostředkovanou žákům zajímavými, přitažlivými pracovními formami, účinnou a podnětnou motivací zaměřenou na rozvoj maximálně dosažitelného tvořivého myšlení žáků, budou učitelé i nadále vytvářet dobré jméno školy.
  • Dobrým jménem školy, kvalitní přípravou žáků pro budoucí povolání získávat odpovídající naplněnost kapacity školy a zároveň udržet v povědomí veřejnosti přesvědčení, že má existence speciální základní školy smysl.
  • Udržet i nadále klidnou, sdílnou a přátelskou atmosféru školy, založenou na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a na pocitu odpovědnosti.
  • Respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, přirozené aktivity a dovednosti.
  • Dodržovat „Úmluvu o právech dítěte“ v práci všech zaměstnanců školy.
  • Dbát na prevenci zneužívání návykových látek a podílet se na tvorbě volnočasových programů pro žáky.
  • Systematicky působit proti vandalismu, násilí, xenofobii, intoleranci, šikaně a proti případným projevům rasismu mezi žáky.
  • Usilovat o propojenost školy se životem.
  • Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků a získané poznatky, dovednosti a podněty průběžně využívat pro další zlepšení celkové práce školy.
  • Důsledně dbát na estetický vzhled školy a vlastní nápaditostí, tvůrčím přístupem všech (učitelů, žáků) pracovní prostředí zdokonalovat, vkusně obměňovat. Udržovat v pořádku i okolí školy. Vytvořit s dětmi a pro děti i pro všechny zaměstnance školy podnětné, radostné a příjemné pracovní prostředí.
  • Zvyšovat aktivní podíl všech pracovníků na řízení a zlepšování práce školy.
  • Sledovat kvalitu práce učitelů a ovlivňovat jejich profesní růst.

V čem spočívá úspěšnost plnění?

 • Smyslem práce školy je, aby žáci chodili do školy rádi.
 • Snaží se být školou otevřenou, komunikativní.
 • Rozvíjí samostatnost žáků.
 • Žákovská rada se aktivně podílí na vnitřním životě školy, její náměty, poznatky, postřehy i kritické připomínky byly průběžně hodnoceny, využívány k realizaci
  a ke zdokonalení funkčnosti školního programu.
 • Má své školní vysílání – studio „ÚSMĚV“.
 • Příjemné moderní vybavení školy žáky inspiruje, vychovává, ve škole nemají výrazné problémy s úmyslným poškozováním, ničením věcí.
 • Ve škole se nezvoní, relaxační přestávky mají svůj program, zaměstnanci jsou vstřícní k požadavkům a potřebám žáků.
 • Učí se nejen ve škole.
 • Plánované akce (škola v přírodě, lyžování, plavání, exkurze) se škole i přes finanční náročnost daří realizovat.
 • Aktivity vyplňují žákům maximum volného času.
 • Zaměstnanci pracují s integrovanými žáky, individuální péče je průběžně zajištěna i nad rámec výuky. Jejich soužití v žákovském kolektivu školy je bezproblémové. Chování ostatních žáků k nim je vstřícné a přátelské.

Nadstandardní nabídky školního programu, které škola svým žákům nabízí:

Reedukační programy:

 1. Logopedická péče – nabídka je poskytována všem věkovým kategoriím žáků podle jejich specifických potřeb.
 2. Relaxační cvičení –   jsou určena žákům s hyperkinetickým syndromem.
 3. Komunikační cvičení – jsou zaměřena na rozvoj komunikačních
  a sociálních dovedností; sociometrická cvičení zaměřená na řešení výchovných problémů jsou realizována ve spolupráci s SVP ARCHA.
 4. Dále je využívána Canisterapie a Hypoterapie.
 5. Muzikoterapie – využívá pozitivních podnětů z hudební oblasti pod odborným vedením.

 

Jedním ze stěžejních cílů školy je, aby si žáci odnesli do života: dovednost spolupráce v kolektivu, víru ve vlastní schopnosti, reálnou představu o svých možnostech a schopnost samostatného každodenního života; měli by vědět, na koho se obrátit v případě potřeby o pomoc, jak pečovat o své zdraví. Zároveň by měli mít potřebu dále se zdělávat.

Zmíněné priority jsou součástí všech procesů, které ve škole probíhají. Z jejich popisu vyplývá, že si ředitelka školy i pedagogičtí pracovníci uvědomují priority tohoto typu školy a  při plánování, realizaci i pravidelném vyhodnocování své činnosti mají jasnou představu o tom, kam chtějí školu směřovat. Z pozorování chodu školy vyplývá, že s nimi byli vyučující nejen seznámeni, ale že se staly samozřejmostí v každodenním fungování školy. Jsou tedy i oblastmi, které jsou sledovány v procesu autoevaluace.