2. Cíle a kritéria autoevaluace ve škole

„Mezi hlavní cíle AE patří zjistit, jak jsou naplňovány žádoucí cíle školy (podpora zdraví a zdravého životního stylu, podpora praktických činností a sportu), jak probíhá zavádění ŠVP, co a jak ovlivňuje výběr školy, jak jsou žáci, rodiče i učitelé spokojeni se školou, na jaké úrovni je kvalita a forma výuky, zda je prostředí školy bezpečné a zdravé, s kým a jak škola spolupracuje, jak hodnotí žáky, jak se mění materiální zázemí školy a jaké vztahy ve škole fungují.

Co se týká evaluačních testů, jejich cílem je mapovat, jakým způsobem se škole daří naplňovat kompetence i oborové výstupy, učitelé mají možnost srovnání i vzhledem k novým postupům a metodám. Zároveň bychom chtěli zjistit, jestli skutečně dochází k „poklesu vzdělání“, o kterém se v široké veřejnosti, ale i u nás ve škole mluví. Myslíme si, že testování žáků pouze v 5. a 9. ročníku není dostačující, evaluační prověrky mají sloužit učitelům jako zpětná vazba za předmět, potažmo být výzvou do budoucna, na co se zaměřit, kde přidat, ubrat apod.,“ uvádí pan ředitel.

Jaké mají na škole kritéria a indikátory kvality?

Kritéria vycházejí z jednotlivých oblastí hodnocení stanovených v ŠVP – příloha 4.

Paní zástupkyně doplňuje:

„Pro porovnání výsledků vzdělávání s ostatními školami využíváme vhodných standardizovaných evaluačních testů institucí, které se zabývají evaluací školních vzdělávacích programů (PISA, SCIO, KALIBRO, CERMAT apod.). Testování zprostředkované těmito institucemi (např. Mapa školy) je spolu s vlastními dotazníky využito i při evaluaci klimatu, image či kultury školy ve formě zpětné vazby ze strany klientů školy (žáci školy a jejich rodiče) i ze strany pedagogických pracovníků školy. Velmi významnou evaluační formou může v budoucnu být cílené získávání informací od bývalých žáků školy, kteří byli vzděláváni již podle ŠVP. Jejich vlastní zhodnocení vzdělávání podle ŠVP (např. formou vyplnění zadaného dotazníku) umožní škole vytvořit si alespoň částečně objektivní obraz o tom, jak se jí vzděláváním podle ŠVP daří naplňovat obecné cíle RVP (jak se jí daří vybavovat žáky klíčovými kompetencemi pro další studium, osobní a pracovní život).“

Jak tyto cíle, kritéria, indikátory vznikaly a kdo se podílel na jejich tvorbě?

Na tvorbě se podílelo především vedení školy, bylo to rychlejší. Neměli jsme dost času a zkušeností pro společnou tvorbu ve sboru. Vycházeli jsme z informací z diskusí z našich pracovních porad a zkušeností z práce ve škole a také z už zavedených praktik.“