3. Průběh implementace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001

Implementace QMS na školách SČMSD byla zahájena v roce 2006 na základě rozhodnutí jednatele škol SČMSD a všech jedenácti ředitelů škol SČMSD. Byla uzavřena smlouva o odborné pomoci s poradenskou organizací.

Zavádění QMS bylo zahájeno dne 12. července 2006 na Střední odborné škole gastronomie a hotelnictví, s. r. o. SČMSD v Klánovicích, která se tak stala vzorem pro ostatní školy. Ve spolupráci s vedením školy a poradcem byl zpracován návrh pilotního projektu realizace QMS na této škole (viz příloha č. 4), který byl následně schválen jednatelem škol.

Tento pilotní projekt byl postupně realizován ve stanovených etapách a rozšiřován na ostatní školy SČMSD, i když docházelo k časovým skluzům zapříčiněným personálními a organizačními změnami. Významný obrat nastal při změně na pozici manažera kvality správy škol, kdy tuto funkci obsadil pracovník, který neměl dostatečnou kvalifikaci ani zkušenosti z této oblasti. Školy tak po určitou dobu dostávaly nepřesné a nedostatečné informace. K nápravě došlo po více než půl roce. Původně předpokládaný termín certifikace (srpen 2007) byl proto posunut o jeden rok a skupinová dvoustupňová certifikace proběhla úspěšně v červenci a srpnu 2008 na základě smlouvy s akreditovaným certifikačním orgánem CSQ-CERT Praha.

Dne 1. 11. 2008 byl udělen certifikát shody všem jedenácti školám SČMSD a ústředí pod č. 391/QMS/2008.

Co vedlo jednatele škol k rozhodnutí zavést na školách SČMSD systém managementu kvality dle ISO 9001 a co si od tohoto projektu sliboval?

„Především zlepšení organizační struktury a stanovení priorit v návaznosti na školní řád a školské předpisy a pružnější reakci na potřeby praxe,“ říká jednatel škol.

Schéma etap zavádění QMS

Pro 1. kolo skupinové certifikace byly vybrány čtyři školy a ústředí škol, přičemž SOU a SOŠ SČMSD byla jednou z nich. Ostatní školy pak úspěšně procházely skupinovou certifikací dle plánu certifikačního orgánu CSQ-CERT Praha. Skupinová certifikace škol bude ukončena v srpnu letošního roku.

  • Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Klánovice, s.r.o.,
  • Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD Znojmo, s.r.o.,
  • Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o.,
  • Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.,
  • Manažerský institut COOP Klánovice, s.r.o. – ústředí škol SČMSD

Ředitel školy Mgr. Libor Hanzal a zástupkyně ředitele Mgr. Dana Andelová hodnotili přínos QMS pro školy takto:

„Ve všech školách SČMSD byl zaveden systém managementu kvality dle ISO 9001. Certifikace probíhala postupně po skupinách. Naše škola byla certifikována v 1. kole. Další kola by nemohla probíhat bez úspěšného absolvování kol předešlých. Docházelo tedy ke spolupráci a předávání zkušeností, neboť neúspěch jedné školy by byl neúspěchem všech 11 škol SČMSD.“

Po třech letech od získání certifikátu konstatuje jednatel škol SČMSD, že byly splněny jeho představy a školy jsou v systému jednotné a jsou připraveny pružně reagovat na potřeby zákazníků, včetně vydávání směrnic a pokynů k realizaci nutných změn.