Analýza dokumentace školy

Katalog kvantitativních indikátorů

Evaluační nástroj Analýza dokumentace školy je určen pro ty, kteří chtějí získat nové, inspirativní a hlavně přehledné výstupy z dokumentace, kterou školy běžně vedou. Nástroj mohou využít všechny typy škol, zejména pak základní školy 1. a 2. stupně, střední odborné učiliště, střední odborné školy, gymnázia a konzervatoře.
Evaluační nástroj pracuje s údaji vedenými školou v rámci povinné a další dokumentace (školní matrika, třídní knihy, třídní výkazy, žákovské knížky, katalogy, výsledky soutěží apod.), s informacemi, které jsou prostřednictvím školy předávány dalším institucím – statistiky (ÚIV, ČŠI, KEVIS, výroční zpráva o činnosti školy apod.), a s informacemi, jež si škola získává pro vlastní potřebu (CZVV, úřady práce, ČŠI, výroční zprávy kraje, systémové informační portály apod.). Vedení, správa, předávání a získávání výše uvedených údajů a informací se již řeší elektronickou cestou, kdy je možné přímo pracovat s údaji informačního systému školy, příp. tyto údaje importovat do vlastních tabulek (např. v excelu) a na jejich základě vygenerovat specifické indikátory kvality.
Nástroj nabízí katalogovou formou přehled indikátorů kvality, které lze v dokumentaci školy sledovat a vyhodnocovat v návaznosti na stanovená kritéria. Výběr indikátorů je plně ponechán na vůli a potřebách školy. Škola si z nabízeného katalogu indikátorů zvolí takové, jež jsou pro ni významné s ohledem na její činnosti a kontext, ve kterém se nachází.

Manuál Analýza dokumentace školy obsahuje cíle nástroje, popis softwarové podpory nástroje, popis práce s nástrojem, přehled dokumentace školy, ukázku práce s vybraným indikátorem kvality, ukázku indikátoru - Četnost žáků v intervalovém rozdělení klasifikačních průměrů (894,33 KB).

Úloha nástroje v autoevaluačním procesu školy:

Nástroj může být využit jako metodika jednoho z pohledů při vyhodnocování kvality a efektivity vzdělávacího procesu pro školské rady, management školy, pedagogické rady, klasifikační porady, předsedy předmětových komisí, třídní učitele a učitele. Lze jej použít pro průběžné hodnocení (v rámci školního roku, v rámci cyklu vlastního hodnocení), na konci sledovaného období (na konci pololetí, na konci cyklu vlastního hodnocení školy) a pro hodnocení v čase (trendy). Cílem nástroje je mimo jiné využít potenciál školou vedené dokumentace a zbytečně školu nezatěžovat další administrativou nad rámec běžných činností školy.
Evaluační nástroj pokrývá oblasti vlastního hodnocení školy:
  • podmínky k vzdělávání
  • obsah a průběh vzdělávání
  • podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělání
  • výsledky vzdělávání žáků
  • vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Autorem nástroje je Ing. et Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D., který pracoval na external-iconVyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Varnsdorfu.
Ing. Bc. Petr BANNERT