Příklady inspirativní praxe autoevaluace gymnázií

Autoevaluace aneb průběh vzdělávání se zaměřením na hodnocení výuky

Cílem textu je popsat hlavní zkušenosti Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické Nová Paka (Královehradecký kraj) s autoevaluací průběhu vzdělávání se zaměřením na hodnocení výuky a zprostředkovat je ostatním školám. V centru pozornosti stojí cesta školy od papírového po elektronické hodnocení projektových dní (pravidelně organizovaných a hodnocených od roku 2006) i dalších aspektů školy (například klimatu školy).

Z hlediska velikosti školy se jedná o školu s kapacitou Gymnázia 400 žáků a kapacitou Střední odborné školy pedagogické 136 žáků.  Součástí školy je i domov mládeže  s kapacitou 180 lůžek a školní jídelna s kapacitou 450 jídel. Dvoučlenné vedení školy vede 32 vyučujících a 4 vychovatele v domově mládeže.

Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Logo školyDlouhodobě dobré jméno školy, její prestiž v regionu, spokojenost rodičů a pedagogů byly důvodem volby Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně (Moravskoslezský kraj) pro zachycení jejich zkušeností. Velikost školy maloměstského typu umožňuje osobní poznání a blízký vztah mezi vyučujícími a žáky a osobní přístup k žákům. Jejími studenty jsou převážně žáci okolních vesnic – z toho vyplývá i vzájemná znalost studentů i učitelů navzájem a až rodinné klima.

V současné době škola vzdělává cca 350 žáků pouze v šestiletém studijním cyklu gymnázia. V roce 2009 na škole působilo 31 pedagogů – 22 žen a 9 mužů s různou délkou pedagogické praxe. Management školy tvoří ředitel a jeho zástupkyně – opírají se o pedagogickou radu, předmětové komise a od roku 2007 i o autoevaluační tým, jehož složení zůstává stejné.

Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb

Logo školyPředložený příklad se věnuje tzv. extrakurikulárním aktivitám a grantové činnosti Gymnázia Cheb (Karlovarský kraj). Soustředí se na řízení a evaluaci vybraných akcí, které sice nejsou pro školy povinné, ale jež významně přispívají ke komunikaci školy s veřejností, a mění tak pohled veřejnosti na oblast školství obecně.

Absolvovat gymnázium je možné v osmiletém i čtyřletém studijním programu. Kapacita školy, která je v posledních letech téměř naplněna, je 760 žáků. Podle zprávy ČŠI z října 2008 je specifikem gymnázia, že cizinci tvoří 17 – 18 % z celkového počtu žáků školy (jedná se především o členy početné vietnamské komunity). Vedení školy tvoří čtyř členný tým a na škole působilo v roce 2009 50 vyučujících a 9 technickohospodářských a administrativních pracovníků.

Uplatnění absolventů JKGO na trhu práce

Logo školyŠkola Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě (Moravskoslezský kraj) byla vybrána na základě dlouhodobě dobrých výsledků, kterých dosahuje v přípravě mladých umělců, pověsti, kterou má v regionu, i díky spolupráci s městem a jinými sociálními partnery. Mimo své výchovně-vzdělávací poslání pořádá tato škola celou řadu uměleckých projektů a aktivit, které obohacují moravskoslezský region. Text si klade za cíl přiblížit dosavadní zkušenosti s autoevaluací na JKGO. Zaměří se na oblast Výsledků vzdělávání a popisuje evaluační nástroje, jejich pozitiva i negativa při zjišťování uplatnění absolventů školy na trhu práce.

Škola poskytuje všeobecné a vyšší odborné vzdělávání v konzervatoři a připravuje žáky pro výkon náročných uměleckých a umělecko-pedagogických činností v oborech Hudba, Tanec, Zpěv a Hudebně dramatické umění. Celková kapacita školy ve všech oborech vzdělávání činí 590 žáků. Škola má 4 členné vedení (ředitelka, dvě zástupkyně pro studijní záležitosti a zástupkyně – vedoucí provozně ekonomického úseku), pedagogický sbor tvoří přibližně 210 pedagogů.

Klima školy, podpora žákům

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov se snaží vytvářet co nejlepší klima školy a podporovat žáky ve vzdělávání. Jak se mu daří evaluovat tyto oblasti, se můžete dočíst v následujícím textu. Kapacita školy je určena pro vzdělávání 480 žáků v 16 třídách. Pracuje zde 37 pedagogických pracovníků a 11 správních zaměstnanců.