Příklady inspirativní praxe autoevaluace praktických škol a učilišť

Koncepce autoevaluace v řízení kvality ZŠ a PrŠ se zaměřením na specifika začleňování žáků se sociálním znevýhodněním do běžné základní školy

Logo školyZákladní škola a Praktická škola Krupka, Karla Čapka 270 (Ústecký kraj) byla zvolena, protože škola je tvořena přibližně z 80 % žáky ze znevýhodněného sociálního prostředí. Ve škole jsou zastoupeny různé druhy vzdělávání, od běžného školního vzdělávacího programu přes úpravu ŠVP pro lehké mentální postižení až ke vzdělávání v oboru ZŠ speciální. V rámci personálního zajištění inkluzivního vzdělávání pak ředitel školy uvádí: „… Získávání učitelů pro tuto práci není jen otázkou finančního ohodnocení, ale také možností vytvoření pozitivního klimatu ve škole, v němž dostává pracovník prostor k seberealizaci v klidném a přátelském prostředí…“

Škola sdružuje základní školu (kapacita 620 žáků, ve školním roce 2011/2012 v ní bylo 320 žáků), základní školu speciální (kapacita 30 žáků), školní družinu (kapacita 75 žáků), školní jídelnu (kapacita 500 obědů/den). Od školního roku 2010/2011 byla nabídka vzdělávání rozšířena o střední školu – obor praktická škola dvouletá s kapacitou 30 žáků. Ředitel se zástupkyní ředitel vedou 33 pedagogických pracovníků.

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků a docházka žáků do školy jako problém současných odborných učilišť

Logo školyBěhem období zpracování příkladu (2010 – 2011) na OU Vyšehrad (Praha) bylo možné vidět jasné a koncepční plánování vedení školy. Ředitel školy má jasnou představu o tom, co všechno je nutné udělat k tomu, aby jeho škola správně fungovala. V textu ukazujeme způsob, jak dosáhnout plně kvalifikovaného pedagogického sboru do termínu stanoveného školským zákonem, aniž by byl pominut lidský přístup k zaměstnancům – s každým pedagogem byl veden rozhovor o tom, jakou má představu o svém dalším vzdělávání či doplnění své kvalifikace. Vytvořený plán vzdělávání byl tedy všem kolegům jasný a pochopitelný.

OU Vyšehrad je školou speciální. Absolvováním školy žáci získají střední vzdělání s výučním listem. Školu ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo 350 žáků, kteří byli rozděleni do 26 tříd. Jednotlivé třídy jsou otevřeny buď pro žáky s vývojovými poruchami učení, nebo pro žáky s lehkým mentálním postižením, jedna třída je pak určena pro žáky bez postižení.

Zkušenosti z řízení několika spojených subjektů v oblasti speciálního školství

Logo školyMateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS v Brně (Jihomoravský kraj) tvoří jeden subjekt, jenž byl vybrán na základě vysoce pozitivního hodnocení řízení školy zřizovatelem, a také proto, že je držitelem certifikátu  ISO ČSN 9001:2009. Snahou ředitelky školy bylo vytvořit kvalitní systém řízení, který by umožnil efektivní komunikaci mezi všemi provozy. Z toho také vyplývá zaměření příkladu inspirativní praxe sledované školy, kterým je systém řízení kvality společného subjektu: mateřské, základní a praktické školy.

Ve škole poskytují výchovu a vzdělávání, rehabilitaci a poradenství dětem s mentální retardací, kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra ve věku od tří let do ukončení povinné školní docházky. Škola je tvořena dvěma třídami mateřské školy speciální (12 dětí), deseti třídami základní  školy speciální (65 žáků) a jednou třídou praktické školy jednoleté (6 studentů). Dále jsou zde  4 oddělení školní družiny, 2 výchovné skupiny internátu, školní jídelna na pracovišti Koperníkova a výdejna stravy na pracovišti Fr. Skaunicové. Čtyřčlenné vedení školy vede 36 pedagogických pracovnic.