Příklady inspirativní praxe autoevaluace středních odborných učilišť

.

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Logo školy Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. (kraj Vysočina) získala v roce 2008 Certifikát shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 pro předmět Výchova a vzdělávání žáků na střední škole. Škola má vytvořen systém řízení a hodnocení výchovně-vzdělávacího procesu. K procesu kontroly a hodnocení tohoto řídicího systému je rozpracován funkční systém interních auditů.  Jako účinný nástroj vlastního hodnocení za příslušné období, je využíván proces přezkoumání účinnosti a efektivnosti systému managementu kvality vedením školy. Vlastní příprava a zejména vyhodnocení jednotlivých prvků přezkoumání spočívá zejména v úzké spolupráci vedoucích pracovníků s využitím dosavadní zkušenosti používání tohoto systému.

Teoretické vyučování ve školním roce 2010/11 na škole zajišťovalo 33 interních učitelů včetně zástupce ředitele pro teoretický výcvik a ředitele školy. Na úseku praktického vyučování pracovalo 12 učitelů odborného výcviku, které řídí jedna vrchní učitelka odborného výcviku a jeden zástupce ředitele pro praktické vyučování. Ve školním roce 2010/11 bylo v oborech vzdělání s výučním listem 189 žáků a v oborech vzdělání s maturitní zkouškou 299 žáků.

 

Hodnocení spolupráce s firmou na SŠ stavební Jihlava

Střední škola stavební Jihlava (kraj Vysočina) věnuje rozboru a hodnocení spolupráce se sociálními partnery školy každoročně pozornost ve své výroční zprávě a také ve vlastním hodnocení aktuálním v době vzniku příkladu. Důvodem výběru školy bylo především to, že se její vedení již několik let snaží reagovat na potřeby firem a také žáků – absolventů odborné praxe. Škola se snaží v této oblasti vyvíjet vlastní evaluační nástroje, využívá je při hodnocení spolupráce s firmami a snaží se na základě těchto vyhodnocení navrhovat určitá opatření.

Střední škola stavební Jihlava je víceoborovou střední školou zaměřenou na výchovu a vzdělávání ve stavebních a dřevařských oborech. Ve školním roce 2008/2009 zajišťovala škola teoretickou část výuky pro 750 žáků, z toho 318 žáků ve čtyřletých maturitních oborech, 57 ve dvouletých nástavbových oborech denního studia a 375 ve dvouletých a tříletých učebních oborech. Ve škole bylo 84 zaměstnanců, z toho 62 pedagogických pracovníků, zbývajících 22 zajišťovalo provoz školy.

Proces autoevaluace v rámci systému managementu kvality školy

Logo škiolyOd roku 2007 byla školou přijata společná politika kvality, která vyplynula z realizace projektu shody systému managementu kvality a z požadavků norem ISO řady 9000 v rámci škol SČMSD. Ředitel školy potom k tomu uvádí: „V současné době je tento systém plně funkční, interní audity probíhají podle plánu. Interní auditoři si zvyšují svou kvalifikaci v rámci pravidelných školení pod vedením manažera kvality správy škol. Každý rok je veškerá řídící dokumentace podrobena revizi a všichni zaměstnanci školy mohou s touto dokumentací pracovat i mimo školu, což nám umožňuje informační systém SaŠa.“

SOU a SOŠ Svazu českých a moravských spotřebních družstev, s. r. o., Znojmo (Jihomoravský kraj) měla ve školním roce 2011/2012 celkem 936 žáků, z toho 545 žáků učebních a studijních oborů SOU, 161 žáků nástavbového studia ( denní forma ) a 230 žáků studijních oborů SOŠ, které vyučovalo 41 interních a 13 externích učitelů, 14 učitelů odborného výcviku, podporovaných 14 provozními zaměstnanci. Ve škole se vyučuje 5 učebních a 3 studijní obory, 3 obory nástavbového studia a dálkové studium v oblasti služeb (např. Kadeřník, Kosmetička, Kuchař – Číšník, Podnikání, obchod a služby, Hotelnictví a turismus).