Příklady inspirativní praxe autoevaluace základních škol speciálních

Koncepce autoevaluace v řízení kvality ZŠ a PrŠ se zaměřením na specifika začleňování žáků se sociálním znevýhodněním do běžné základní školy

Logo školyZákladní škola a Praktická škola Krupka, Karla Čapka 270 (Ústecký kraj) byla zvolena, protože škola je tvořena přibližně z 80 % žáky ze znevýhodněného sociálního prostředí. Ve škole jsou zastoupeny různé druhy vzdělávání, od běžného školního vzdělávacího programu přes úpravu ŠVP pro lehké mentální postižení až ke vzdělávání v oboru ZŠ speciální. V rámci personálního zajištění inkluzivního vzdělávání pak ředitel školy uvádí: „… Získávání učitelů pro tuto práci není jen otázkou finančního ohodnocení, ale také možností vytvoření pozitivního klimatu ve škole, v němž dostává pracovník prostor k seberealizaci v klidném a přátelském prostředí…“

Škola sdružuje základní školu (kapacita 620 žáků, ve školním roce 2011/2012 v ní bylo 320 žáků), základní školu speciální (kapacita 30 žáků), školní družinu (kapacita 75 žáků), školní jídelnu (kapacita 500 obědů/den). Od školního roku 2010/2011 byla nabídka vzdělávání rozšířena o střední školu – obor praktická škola dvouletá s kapacitou 30 žáků. Ředitel se zástupkyní ředitel vedou 33 pedagogických pracovníků.

Společné zážitky se školou i mimo školu

Logo školyZákladní škola Český Krumlov, Kaplická 151 byla vybrána proto, že se jedná o běžnou školu, která se potýká s autoevaluací stejně jako jiné školy, zároveň si je však vědoma vlastních rezerv a pracuje na zlepšení.

Základní škola vykonává činnost základní školy praktické, základní školy speciální, školní družiny a školní jídelny. ZŠ navštěvovalo ve školním roce 2010/2011 77 žáků v 9 třídách základní školy praktické a 14 žáků ve 2 třídách základní školy speciální. Školu navštěvují především žáci z Českého Krumlova a Větřní (více než polovina žáků) a dalších 24 obcí z jejich okolí. Ve škole pracovalo ve školním roce 201/2011 16  pedagogických pracovníků a 7 provozních zaměstnanců.


Spolupracující tým a fungující systém autoevaluace pomáhá k dosahování co nejvyšší kvality

 

Díky kvalitně spolupracujícímu pedagogickému týmu, kde funguje vzájemná akceptace a předávání zkušeností, tolerance názorů, ochota dělat „práci navíc“ a týmu, ve kterém je zavedena jako samozřejmost diskuze a hledání společných řešení, je i přístup k autoevaluaci zodpovědný. Tato škola je příkladem toho, že spolupracující a vzájemně se akceptující tým pomáhá zvyšovat kvalitu práce ve škole.

Speciální základní škola Chrudim (Pardubický kraj) zajišťuje ve 20 třídách výchovu a vzdělání pro 168 žáků v těchto oborech vzdělávání: základní škola praktická, základní škola speciální a kurz pro doplnění základů vzdělání. Pedagogický sbor tvoří celkem 30 pedagogických pracovníků, z toho 27 učitelů a 3 vychovatelky.

Zkušenosti z řízení několika spojených subjektů v oblasti speciálního školství

Logo školyMateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS v Brně (Jihomoravský kraj) tvoří jeden subjekt, jenž byl vybrán na základě vysoce pozitivního hodnocení řízení školy zřizovatelem, a také proto, že je držitelem certifikátu  ISO ČSN 9001:2009. Snahou ředitelky školy bylo vytvořit kvalitní systém řízení, který by umožnil efektivní komunikaci mezi všemi provozy. Z toho také vyplývá zaměření příkladu inspirativní praxe sledované školy, kterým je systém řízení kvality společného subjektu: mateřské, základní a praktické školy.

Ve škole poskytují výchovu a vzdělávání, rehabilitaci a poradenství dětem s mentální retardací, kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra ve věku od tří let do ukončení povinné školní docházky. Škola je tvořena dvěma třídami mateřské školy speciální (12 dětí), deseti třídami základní  školy speciální (65 žáků) a jednou třídou praktické školy jednoleté (6 studentů). Dále jsou zde  4 oddělení školní družiny, 2 výchovné skupiny internátu, školní jídelna na pracovišti Koperníkova a výdejna stravy na pracovišti Fr. Skaunicové. Čtyčlenné vedení školy vede 36 pedagogických pracovnic.

Image