Příklady inspirativní praxe autoevaluace základních uměleckých škol

Autoevaluace průběhu vzdělávání se zaměřením na obsah vzdělávání a sebehodnocení učitele v ZUŠ J. B. Foerstera, Jičín

Základní umělecká škola J. B. Foerstera Jičín (Královehradecký kraj) je školou uměleckého charakteru a byla vybrána jednak s ohledem na dobrou pověst školy v regionálním i národním kontextu a jednak s ohledem na odhodlání školy a jejího vedení pokračovat v započaté cestě k lepší škole formou vlastního hodnocení. Významnou roli sehrála i ochota školy reflektovat své zkušenosti a provádět autoevaluaci. Škola v průběhu svého snažení se přesvědčila o tom, že autoevaluace pro ni nepředstavuje pouhou povinnost, ale zcela  nezbytný a funkční prvek jejího rozvoje a že přes některé obtíže je zdrojem mnoha pozitiv.

Žáky školy jsou děti od 6 let, výjimečně i děti mladší, které bývají zařazovány do přípravné výchovy taneční, výtvarné nebo hudební. Starší žáci mohou být také přijímáni; po prokázání studijních předpokladů bývají zařazováni do vyšších ročníků. Jedná se o školu navštěvovanou v posledních letech v průměru 624 žáky/žákyněmi. Nejpočetnějším oborem je obor hudební.

ZUŠ v Y

Základní umělecká škola v městě Y může být považována za inspirativní příklad toho, jak lze další rozvoj školy opírat o využívání zpětné vazby. Interní evaluace, ať už nazývána jako autoevaluace či vlastní hodnocení, není jen záležitostí ředitele zmiňované školy, aktivně se v ní angažuje i část učitelského sboru. Zkušenosti školy / jejích pracovníků jsou zaznamenány v následujícím příkladu praxe, který sleduje provázanost evaluace s řízením školy.

Ve školním roce 2009/2010, kdy byla tvorba příkladu zahájena, využívalo vzdělávací nabídky školy v hudebním, tanečním, literárně-dramatickém a výtvarném oboru více jak 750 žáků. Výuku zajišťovalo 33 učitelů.